Uroczystość Trójcy Świętej – par. bł. Płockich Męczenników Ciechanów, 27 maja 2018 r.

Bracia i siostry, zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii w Uroczystość Trójcy Świętej – zanosimy dziś nasze wspólne modlitewne wołanie do Boga, który jest Jeden, choć w trzech Osobach. Tę najważniejszą prawdę naszej wiary wyznajemy nieraz nawet kilka razy dziennie, żegnając się podczas modlitwy „w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. W imię Trójcy Świętej zostaliśmy ochrzczeni, w i Jej imię zostaniemy pochowani po śmierci. 

1. „Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego” (Pwt 4,39)

Bracia i siostry, zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii w Uroczystość Trójcy Świętej – zanosimy dziś nasze wspólne modlitewne wołanie do Boga, który jest Jeden, choć w trzech Osobach. Tę najważniejszą prawdę naszej wiary wyznajemy nieraz nawet kilka razy dziennie, żegnając się podczas modlitwy „w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. W imię Trójcy Świętej zostaliśmy ochrzczeni, w i Jej imię zostaniemy pochowani po śmierci.
Tych, dla których trudne są dogmaty wiary, pozwolę sobie odesłać do XV-wiecznej ikony prawosławnego teologa rosyjskiego Andrieja Rublowa. Siedzi na niej trzech mężczyzn, podobnych do aniołów, których łączy niewidzialna nić wzajemnego porozumienia. Jest wiele interpretacji tego obrazu. Jedna z nich mówi o tym, że pośrodku siedzi Syn Boży. Ma na to wskazywać znajdujący się nad nim dąb – symbol krzyża (ale też utraconego drzewa rajskiego, odzyskiwanego przez Krzyż), a także ruch ręki w stronę kielicha – symbolu Eucharystii. Postać po lewej stronie jest opisywana jako Bóg Ojciec, za którego plecami znajduje się dom, czyli Kościół. Natomiast nad postacią z prawej strony widać górę – aluzję do skały, z której trysnęła na pustyni woda. To Duch Święty, który ma być dla Ziemi tym, czym woda na pustyni, a więc pełnić funkcję życiodajną.
W ten artystyczny sposób teolog ukazał Trójjedynego Boga, który zaprasza ludzi do wzajemnej komunii, wspólnoty i ofiaruje mu Swą miłość poprzez Eucharystię. Zaprasza go także do uczestniczenia w rozmowie, toczącej się pomiędzy Osobami Trójcy Świętej. Chce człowiekowi w pełni ukazać się takim, jakim jest naprawdę.

2. Drodzy parafianie ciechanowscy! Bóg w Trójcy Jedyny każdego dnia zaprasza nas do Siebie i pragnie nam Siebie udzielać. Nie jest kimś z góry, nieznanym i obcym – chce być blisko nas, objawia się nam przez Swoich świadków. Byli nimi z pewnością Wasi błogosławieni patroni: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański - jesteście jedyną parafią w naszej diecezji, której oni patronują! Ci wielcy błogosławieni Kościoła płockiego, Wasi duchowi opiekunowie wiedzieli, że „Żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk” (Flp 1, 21). Godnie przyjęli krzyż cierpienia, gdy spoczął na ich barkach. Jutro przypada okrągła, 160 rocznica dla nieba urodzin jednego z nich - arcybiskupa Nowowiejskiego.
Z kolei jego sufragan biskup Leon Wetmański zapisał się na kartach historii tym, że skutecznie zajmował się działalnością charytatywną i dobroczynną.
Obaj „mocarze Krzyża świętego” ostateczne świadectwo swojego życia dali po swoim uwięzieniu przez Niemców w 1940 r. w obozie zagłady w Działdowie. Obaj błogosławieni nie mają grobu, nie jest znane miejsce, gdzie Niemcy po śmierci wyrzucili ich ciała. Być może był to las wokół Działdowa, a być może najbliższa rampa kolejowa? Obaj biskupi zostali beatyfikowani 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez papieża Jana Pawła II, obaj stoją na czele 108 męczenników „brunatnego”, niemieckiego totalitaryzmu.

3. Drodzy kandydaci do bierzmowania! To opatrznościowe, że sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjmujecie w uroczystość Trójcy Świętej. Bardzo chciałbym, aby dary udzielone Wam przez Ducha Świętego, czyli trzecią Osobę Trójcy Świętej, pomogły w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele, abyście się w nim „zadomowili”, chcieli go aktywnie współtworzyć. Chciałbym też, abyście z otwartym sercem przyjęli ofiarowane Wam za darmo dary Ducha Świętego.
Bardzo bym też sobie życzył, żebyście czerpali z duchowości Waszych błogosławionych Patronów, biskupów płockich. Oni wcale nie należą do odległej przeszłości. Pamięć o nich jest w naszej diecezji i w Waszej parafii szczególnie pielęgnowana.

4. Drodzy wierni parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników! Proszę Was, strzeżcie w swym życiu Bożych praw i nakazów, bądźcie wierni Dekalogowi i Przykazaniu miłości. Pamiętajcie, że u źródeł wiary jest tajemnica Trójcy Świętej. Doznawajcie nieustannie obecności Boga, a owocem tego niech będą Wasze pobożne czyny. Pamiętajcie, że Bóg w Trójcy Jedyny jest z nami każdego dnia, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Pamiętajcie o Bożej obecności w waszym życiu o każdej porze dnia i nocy, w każdej chwili, w momentach radości i smutku, sukcesów i porażek, a zwłaszcza gdy przyjmujecie sakramenty święte.
Pragnę zakończyć to słowo fragmentem wiersza Romana Brandstaettera. Włączmy się w słowa tej poruszającej modlitwy:

Z otchłani wołam do Ciebie,
Ojcze i Synu, i Duchu Święty (…)
Z otchłani naszej niewiedzy
Wołamy do Ciebie,
Dziękując za wszystko,
Czego nie ujawniłaś,
I co zakryłaś,
I co utaiłaś
Wcielona i nieodgadniona
Tajemnico, Pocieszycielko zmęczonych.
Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę