Strzygi – odpust św. Stanisława i bierzmowanie 14 maja 2017 r.

„Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym (…)” (1 P 2,9). To dla mnie wielka radość, że mogę modlić się z Wami w dniu odpustu parafialnego, w Waszej prastarej, mającej wielowiekowe tradycje parafii. 

1. „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym (…)” (1 P 2,9). To dla mnie wielka radość, że mogę modlić się z Wami w dniu odpustu parafialnego, w Waszej prastarej, mającej wielowiekowe tradycje parafii.
W tajemnicy świętych obcowania staje dziś przed nami Wasz wyjątkowy patron, św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik. Pasterz gorliwy, pasterz bezkompromisowy. Jego niezłomna postawa była też zapewne powodem ostrego konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym. Wiemy o tej sytuacji niewiele. Historycy domniemywają, że być może biskup Stanisław krytykował niemoralny styl życia króla, być może bronił jego poddanych, ponieważ Bolesław Śmiały słynął z rządów surowych i brutalnych.
Kronikarz Wincenty Kadłubek podaje w swej kronice, że biskup Stanisław rzucił klątwę na Bolesława Śmiałego, co oznaczało, że wykluczył go ze społeczności Kościoła. Wtedy monarcha, powodowany gniewem, zabił biskupa, gdy ten odprawiał Mszę św. w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie. Potem rozkazał bestialsko poćwiartować ciało biskupa. Na wiadomość o dokonanym mordzie naród solidarnie stanął przeciwko królowi, ten zaś, opuszczony przez wszystkich, musiał uciekać z kraju.
2. Drodzy wierni parafii Strzygi! Wasz patron zapłacił życiem za to, że nie godził się na łamanie zasad i krzywdę ludzką. Jednak Jezus mówi do nas: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Ofiara jego życia przyczyniła się do zainicjowania tradycji niezależności Kościoła od władz państwowych i budowy jego samodzielnego autorytetu w życiu publicznym, która w Polsce była kontynuowana przez kolejne wieki. Poza tym kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu rozbitego na dzielnice państwa polskiego.
Papież Jan Paweł II nazwał św. Stanisława „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego” – bo własnym życiem przypłacił przekonanie, że prawo moralne obowiązuje jednakowo wszystkich, a jeśli ktoś je łamie, nawet jeśli jest władcą, trzeba go upomnieć. I tego kochani uczmy się od św. Stanisława – bezkompromisowości w obronie prawd moralnych.
3. Moi Drodzy! Zrządzeniem Bożej opatrzności spotykamy się w maju, w najpiękniejszym miesiącu w roku, poświęconym najpiękniejszej duchowo niewieście – Matce Bożej. Zaledwie wczoraj w Ciechanowie diecezja płocka świętowała 100-lecie objawień Matki Bożej w portugalskiej Fatimie. Jesteście niejako z tym wydarzeniem na bieżąco – przecież po Waszej parafii peregrynuje właśnie figura Matki Bożej Fatimskiej. Jest więc Wam już dobrze znana ta niesamowita historia, która rozpoczęła się w 13 maja 1917 roku, kiedy to trojgu pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi po raz pierwszy ukazała się Maryja.
Matka Boża mówiła o Bożym planie zbawienia rodzaju ludzkiego i wybawienia go od grzechu i wojny. Przedstawiła straszliwą wizję piekła. Apelowała o nawrócenie się świata, ostrzegając, że jeśli to nie nastąpi, spadnie na ludzkość straszna kara. Wzywała, aby nawróciła się Rosja – kraj, w którym kilka miesięcy później wybuchła bezbożna rewolucja październikowa. A przecież wizjonerami w Fatimie były dzieci, pastuszkowie nie potrafiący pisać i nie znający geografii! To jednak ich wybrała Maryja na świadków swoich objawień, a papież Franciszek wczoraj w Fatimie kanonizował dwoje z nich: zmarłych w dzieciństwie Hiacyntę i Franciszka Marto.
Dobrze pamiętamy, że zamach na życie Papieża Polaka Jana Pawła II w 1981 roku też miał miejsce 13 maja, w rocznicę objawień fatimskich. Ojciec święty potem osobiście pojechał podziękować za ocalone życie Matce Bożej Fatimskiej. A dnia 25 marca 1984 r. dokonał publicznego Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z wszystkimi biskupami świata, co było wypełnieniem prośby Maryi.
Drodzy moi – misja Fatimy nie została zakończona. Pozostawione przez Maryję przesłanie, że wciąż trzeba zmagać się mocami zła, jest wciąż aktualne, bo wciąż niewiara walczy z wiarą. Maryja z Fatimy wciąż wzywa do pełnienia woli Jej Syna Jezusa Chrystusa, który jest naszą „drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6), naszą jedyną gwarancją zachowania ładu i pokoju na świecie.
4. Kochana młodzieży, przyszłości Kościoła! Otrzymujecie sakrament bierzmowania, wielki skarb, który nazywany jest trafnie „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej”. Chciałbym, abyście tak właśnie o nim myśleli: że odtąd, dzięki pomocy Ducha Świętego i opiece Matki Bożej Fatimskiej, będziecie stawali się dojrzałymi w wierze. Że będziecie stawali się lepsi dzięki współpracy z łaską Bożą. Może do tej pory niektórzy z Was rzadko uczestniczyli w niedzielnej Mszy św., może niechętnie się modlili, może nie odnosili się z życzliwością do innych, może używali nieodpowiednich słów, może relacje z bliskimi i rówieśnikami były niewłaściwe? Teraz jest najlepszy czas, aby postanowić zmianę, jak przystało na rozsądnego człowieka i autentycznego chrześcijanina. Otrzymane dary Ducha Świętego uczynią Was zdolnymi do pokonania własnych słabości. Trzeba tylko mieć dobrą wolę i chrześcijańską nadzieję, że „(…) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia (…)” (1 P 2,5). Niech nam wszystkim błogosławi MB Fatimska. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę