Mariawici, Płock, 24 stycznia 2020 r.

Wędrując z życzliwością płocką „ulicą ekumeniczną”, o której mówił w czasie niedzielnej Mszy św. Biskup Płocki Piotr Libera, doszliśmy, jak co roku, na zakończenie tego intensywnego tygodnia, do Świątyni Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W przygotowanym przez Maltańczyków programie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dzisiejszy dzień otrzymał hasło: „Nawrócenie: przemień serce i umysł”.

Ekscelencjo, Księże Biskupie Naczelny Mario Karolu Babi! Wielce Czcigodni Kapłani Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz Kościoła rzymskokatolickiego, obecni w tej świątyni! Czcigodni duchowni innych wyznań! Kochani Klerycy, Siostry Zakonne! Drodzy Bracia i Siostry, wyznawcy Chrystusa, zebrani na słuchaniu Słowa Bożego i Łamaniu Chleba!

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!

1. Wędrując z życzliwością płocką „ulicą ekumeniczną”, o której mówił w czasie niedzielnej Mszy św. Biskup Płocki Piotr Libera, doszliśmy, jak co roku, na zakończenie tego intensywnego tygodnia, do Świątyni Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W przygotowanym przez Maltańczyków programie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dzisiejszy dzień otrzymał hasło: „Nawrócenie: przemień serce i umysł”.
Wypowiadamy te słowa, spoglądając na umieszczony na środku tego ołtarza, podobnie jak w innych świątyniach chrześcijańskich, krzyż naszego Pana, znak wzywający nas do przemiany serc i umysłów. Krzyż Chrystusa – ten sam przez wieki, mimo różnic, jakie nas podzieliły w wyniku ludzkiego, ograniczonego postrzegania świata – ten krzyż Chrystusa nas łączy. Łączy wszystkich chrześcijan, wszystkich wyznawców, ochrzczonych i zespolonych węzłem wiary, nadziei i miłości.
W ubiegłym roku wspominałem przy tym ołtarzu o potrzebie „ekumenizmu krwi” i „ekumenizmu wartości”. Pod krzyżem te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Kiedy dzisiaj niektórzy próbują na nowo pisać historię Polski, Europy, dzieje II wojny światowej, kiedy słyszymy, jak pojawiają się coraz to nowi badacze przeszłości, którzy odwracają pojęcia kata i ofiary, napastnika i broniącego się, jako chrześcijanie nie powinniśmy milczeć. Wszystkie nasze wspólnoty chrześcijańskie w bolesny sposób dotknęły wydarzenia totalitaryzmów XX wieku, zwłaszcza czasu II wojny światowej i okrutnych obozów koncentracyjnych, łagrów i wygnania. Krew męczenników obficie broczyła z ran zadawanych na tej ziemi przez niemieckich i rosyjskich okupantów polskim duchownym, siostrom zakonnym, świeckim, młodzieży wszystkich naszych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Patrząc na Chrystusa, na narzędzie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, przywracajmy pamięć i prawdę tamtych strasznych wydarzeń. Nie pozwólmy, Bracia i Siostry w Panu, nie pozwólmy, aby „ludzie przewrotni i źli” (por. 2 Tes 3, 2) poniewierali pamięć męczenników XX wieku, naszych wiernych, którzy byli zabijani za miłość do Boga i Polski! Taki właśnie może być dobry owoc naszej ekumenicznej wędrówki – przywracanie i utrwalanie pamięci o męczennikach i prawdzie historii XX wieku. Niech krzyż Chrystusowy, na który codziennie patrzymy, nie pozwala nam spać spokojnie, gdy będzie zakłamywana pamięć o przeszłości naszego narodu i naszych wspólnot.

2. Kochani Bracia i Siostry! Chciałbym w tym kontekście zwrócić Waszą uwagę na pewne zjawisko, do którego w grudniu ubiegłego roku, w przemówieniu do Kurii Rzymskiej, odwołał się papież Franciszek. Opisując miejsce i rolę chrześcijan we współczesnym świecie oraz kreśląc przyszłość wiary, Ojciec Święty zauważył, że żyjemy w szczególnych czasach, „ponieważ – stwierdził – doświadczamy nie tylko epoki zmian, ale zmiany epoki. Jesteśmy zatem w jednym z tych momentów, w których zmiany nie są już linearne, lecz epokowe. Stanowią wybory, które szybko zmieniają sposób życia, odnoszenia się do siebie, komunikowania się i formułowania myśli, relacji między pokoleniami ludzkimi oraz rozumienia i przeżywania wiary i nauki” (Watykan, 21 grudnia 2019 r.).
Czyż ta papieska diagnoza nie stawia nas w nieco innym punkcie niż dotychczas? Zjawiska wokół nas zdają się potwierdzać, że mamy do czynienia z wielką zmianą, pewnym przejściem świata w nowy sposób funkcjonowania. Jako ludzie wiary, ludzie Boga, jesteśmy zatem zaproszeni, aby w tej epokowej zmianie zapytać siebie i innych o to, gdzie jest miejsce dla Boga, dla krzyża? W jaki sposób w nowej epoce mamy mówić i świadczyć o Bogu? Jesteśmy odpowiedzialni, Kochani Bracia Kapłani i świeccy, za to, by pytanie o Boga nie zniknęło z przestrzeni życia ludzi nowej epoki.
Dzisiaj zatem, w tej świątyni, która jest znakiem obecności Boga na ziemi, pragnę wszystkich zaprosić do refleksji, co powinniśmy zrobić, aby wieże naszych katedr, kościołów i dzwonnic nie stały się jedynie miejscami umieszczania anten dla nowych technologii, ale pozostały strzelistymi znakami Bożej obecności na ziemi. Modlę się tutaj do Miłosierdzia Bożego, aby Chrystusowy krzyż, znak zwycięstwa i chwały pozostał czytelnym symbolem ludzi wiary i nigdy nie przegrał ze świeckimi znakami triumfu i egzystencjalnej pustki.
Proszę Was wszystkich, Bracia i Siostry w Chrystusie, nie pozwólmy, by Bóg, prawdziwy Bóg, który stał się człowiekiem, został wypchnięty na margines w nowej epoce dziejów, rodzącej się na naszych oczach. Nie traćmy z oczu Boga! Nie zostawiajmy przyszłym pokoleniom katolików, prawosławnych, ewangelików, mariawitów i innych chrześcijan świata bez Boga, ale próbujmy sercami i umysłami przekonać innych, że „kto wierzy, kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam”. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę