...o polskim antysemityźmie

Oburzamy się wypowiedzią szefa FBI Jamesa Comeya - ale przecież to my sami, a może precyzyjniej nasi rządzący zadbali o taki stan wiedzy o naszej Ojczyźnie! Jeżeli najlepszymi produktami promującymi naszą historię i kulturę są filmy "Pokłosie", czy "Ida" - to czego się potem spodziewać???

Oburzamy się wypowiedzią szefa FBI Jamesa Comeya - ale przecież to my sami, a może precyzyjniej nasi rządzący zadbali o taki stan wiedzy o naszej Ojczyźnie! Jeżeli najlepszymi produktami promującymi naszą historię i kulturę są filmy "Pokłosie", czy "Ida" - to czego się potem spodziewać??? Jeżeli promuje się pismaków w typie pana Jana Tomasz Grossa i zamiast stanowczego sprzeciwu przeprasza się za niebyłe wydarzenia i rzekomy antysemityzm - to nic dziwnego, że cały świat ma nas za antysemitów współtwórców obozów zagłady!!!! Brawo państwo rządzący! Brawo elito polityczna! Oto żniwo ciągłego lizusostwa i chęci przypodobania się wiodącym krajom Europy! Nie zdziwię  się mocno jak za kilka lat tak uprawianej polityki okaże się, że to Polska napadła na niemiecki Gdańsk!!!

A watro przypomnieć sobie, że "naziści" i "hitlerowcy" to byli Niemcy! Obywatele III Rzeszy!!!

Francja, zachowując ciągłość państwa w postaci rządu Vichy marszałka Philippe’a Pétaina czynnie kolaborowała z III Rzeszą wysyłając transporty francuskich Żydów do obozów zagłady - w tym Treblinki i Oświęcimia... W tym samym czasie Polskie Państwo Podziemne wydało zakaz jakichkolwiek działań przeciw Polakom narodowości żydowskiej i ten zakaz z całą mocą wykonywało - słynny biuletyn Armii Krajowej przeciw szmalcownikom: "Każdy Polak, który współdziała z ich morderczą akcją czy to szantażując, czy denuncjując Żydów, czy to wyzyskując ich okrutne położenie lub uczestnicząc w grabieży, popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej i będzie niezwłocznie ukarany."

...i tylko na terenach polskich okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką jakakolwiek pomoc Żydom karana była śmiercią - natychmiast i bez sądu!!!

A może nasi rządzący i polityczna elita zamiast zachłystywać się „dziełami" w typie „Idy", czy „Pokłosia", zamiast hołubić "pisarzy" w typie pana Jana Tomasza Grossa opowiedzieliby całemu światu o ilości polskich drzew w Yad Vashem, także o tym jednym, jedynym w świecie posadzonym w imieniu Rady Pomocy Żydom „Żegota” – jedynej organizacji w okupowanej Europie powołanej w celu ratowania Żydów... A może nasi rządzący i polityczna elita przypominałaby sobie nazwiska: Irena Sendlerowa, Karski, o. Szeptycki, Zofia Kossak - Szczucka, Maria Kotarba, ks. Marceli Godlewski, Henryk Woliński...

...takiej historii w ostatnich dekadach nam zabrakło...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę