Kalendarz wydarzeń

Msza św. SNE

Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, Fara, godz. 19.00

171. Piesza Pielgrzymka do  Skępego

 Płock, pw. św. Bartłomieja - Wyjście do  Skępego - godz. 6.30

Biskup Roman Marcinkowski

Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich

Płock, ul. Sienkiewicza 54, Centrum Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego Caritas DP

Sztafeta do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników stanu wojennego organizowana przez Akcję Katolicką

Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta

Płock, ul. Stary Rynek 14/18, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00

40. Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci i  Młodzieży do  Przasnysza i  Rostkowa

Biskup Mirosław Milewski

Uroczystość św. Stanisława Kostki, Głównego Patrona Diecezji Płockiej

Lectio Divina SNE

Płock, Bazylika Katedralna, godz.18.45

Wizytacja pasterska

Par. Pułtusk, pw. św. Jana Pawła II

Biskup Mirosław Milewski

Kurs Nowe Życie

23-25 września, Ciechanów, Fara

2. Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach

Wieczór uwielbienia SNE

Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, Fara, godz. 18.00

Wizytacja pasterska

Par. Pułtusk, pw. św. Stanisława Kostki

Biskup Mirosław Milewski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę