Sąd biskupi

09-402 Płock, ul. Tumska 3
tel. 24 / 268-04-63 (centrex 144)
e-mail: trybunal@diecezjaplocka.pl

Wikariusz sądowy

ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski
tel. 24 / 268-04-49 (centrex 130)

Pomocniczy wikariusz sądowy

 ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński
tel. 24 / 268-04-64 (centrex 145)

 ks. mgr Andrzej Janicki
tel. 24/262-70-93 (centrex 119)

Obrońca węzła małżeńskiego:

ks. kan. dr Dariusz Rogowski
dariusz.rogowski@diecezjaplocka.pl

Promotor sprawiedliwości

ks. kan. dr Janusz Filarski

Notariusz

Ewelina Przedpełska
tel. 24 / 268-04-63 (centrex 144)

Audytor

ks. mgr Kamil Krakowski
tel. 24 / 264-75-91 (centrex 333)

ks. mgr Dariusz Malczyk
tel. 24/262-75-70 (centrex 319)

dr Witold Wybult

 

W Sądzie Biskupim Płockim można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed rozpoczęciem i na każdym etapie procesu. Prowadzimy konsultacje indywidualne w siedzibie sądu, telefoniczne i online, codziennie w godz. 12.00-13.30. Termin konsultacji należy umówić telefonicznie (24 / 268-04-63) lub emailem.

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa udział adwokata kościelnego nie jest obowiązkowy.

Adwokat kościelny do pełnienia swojej funkcji w Sądzie Biskupim Płockim potrzebuje aprobaty Biskupa Płockiego. Aktualnie aprobatę Biskupa Płockiego posiadają tylko następujące osoby:

Magdalena Wypych, tel. 668 573 723, email: magdallena.wypych@gmail.com

Przestrzegamy P.T. petentów przed osobami i kancelariami, ogłaszającymi się m.in. w Internecie, które często wprowadzają w błąd i oferują usługi prawne w naszym sądzie, ale nie posiadają aktualnej aprobaty. W ostatnich latach kilka osób utraciło takie prawo, a mimo tego nadal podają się za adwokatów kościelnych naszego sądu. Tytuł „adwokat kościelny” nie jest zastrzeżony i w praktyce posługuje się nim wiele osób.
Posiadanie aprobaty biskupa diecezjalnego w innym sądzie kościelnym nie daje automatycznie prawa do pełnienia funkcji adwokata w Sądzie Biskupim Płockim.

Wiele osób powołuje się na swoje wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przypominamy też, iż zgodnie z kan. 1488, kan. 1489 KPK i art. 110 DC zabrania się adwokatom i pełnomocnikom układania się o wygórowane wynagrodzenie, a także przyjmowanie podarunków i obietnic. Gdyby tego dokonali, układ jest nieważny, a adwokat może zostać ukarany grzywną, zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet skreślony z listy adwokatów.

Całkowite, maksymalne wynagrodzenie pełnomocnika i/lub adwokata kościelnego w Sądzie Biskupim Płockim za udział w sprawach wynosi:
- sprawy wniesione od 15 marca 2019 do 31 grudnia 2020 - 750 zł brutto;
- sprawy wniesione od 1 stycznia 2021 – 1.250 zł brutto.
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie czynności od konsultacji przedprocesowej, aż do zredagowania apelacji do sądu II instancji. O wysokości stawki adwokata decyduje data wniesienia pozwu do naszego sądu, a nie data podpisania zlecenia. Maksymalne wynagrodzenie za konsultację procesową i zredagowanie skargi powodowej nie powinno przekraczać 300 zł brutto.

Wzór zgłoszenia skargi powodowej do pobrania [tutaj]

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę