Jestem z pokolenia JP2

Kilka dni temu obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, największego z Polaków. Papież Polak, ten który tak bardzo kochał swoją Ojczyznę, ten który z wielkim wzruszeniem odwiedzał polskie diecezje i całował polską ziemię jest w ostatnim czasie przez niektóre media, właśnie w Polsce, w swojej Ojczyźnie, w sposób bez precedensu grillowany m.in. za rzekomy brak właściwej aktywności na płaszczyźnie wykorzystywań nieletnich przez niektórych duchownych.

Jp366
foto: Jan Waćkowski

Co jest najważniejsze w tym czasie? Wydaje się, że to, abyśmy bez względu na to, jakiego stanowiska w tej sprawie jesteśmy zwolennikami, nie używali św. Jana Pawła II jako przyczyny tworzenia jeszcze większego podziału w naszym społeczeństwie. Tego z pewnością nie chciałby sam Papież. Gdy prześledzimy jego nauczanie zauważymy wiele takich słów, które pokazują Jego troskę o Ojczyznę, a szczególnie o takie wartości jak braterstwo, zgoda i szeroko pojęta współpraca dla rozwoju dobra wspólnego. Przykładem papieskiego wystąpienia, które o tym właśnie traktuje są słowa, które wypowiedział 19 sierpnia 2002 r. w Krakowie, tuż przed odlotem do Watykanu. Powiedział wtedy:

„Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę. Raduję się z osiągnięć, dobrych zamierzeń, twórczych inicjatyw. […] Odjeżdżając, te trudne sprawy Ojczyzny chcę polecić Bożej Opatrzności i zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za stan państwa do troski o dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli. Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny.

Bądźmy więc źródłem tego braterstwa, podejmujmy trud zmierzający do zgody poprzez merytoryczną i spokojną dyskusję. Myślę, że nie byłoby dobrze, gdyby w szeregach ludzi wierzących znalazły się osoby, które szukać będą tylko konfrontacji, które będą dolewać przysłowiowej oliwy do i tak rozpalonego do pokaźnych rozmiarów ognia braku akceptacji, różnorakich niepokojów, a nawet nienawiści, żeby nie mówić o nadużywanym w przekazach medialnych określeniu „wojna polityczno-religijna”. Mam nadzieję, że nie jesteśmy jeszcze na tym etapie i ostatecznie nigdy do niego nie doprowadzimy.

Dlatego wszelkie kroki osób, którym bliskie są wartości skoncentrowane wokół Kościoła i Ojczyzny, a co za tym idzie również wokół osoby św. Jana Pawła II, powinny być ukierunkowane na zachowania spokojne i przemyślane, a przede wszystkim przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym. Ważne jest, abyśmy szukali rzetelnej wiedzy, korzystali z doświadczenia specjalistów różnych dziedzin, a nie podejmowali nerwowe, czasami mało rozważne ruchy, które ostatecznie mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Skoro jesteśmy „ludźmi wiary” szukajmy wsparcia merytorycznego, ale i duchowego pośród duchownych. Mamy przecież do tego prawo (zob. kan. 212-213 KPK). Pytajmy, radźmy się, szukajmy argumentów, a czasem po prostu nadziei i oparcia w tym co trudne i bolesne. Może właśnie wtedy, będziemy wtedy bardziej skuteczni w swoich działaniach. Warto przywołać w tym miejscu jedno z ważnych spostrzeżeń ks. prof. W. Chrostowskiego, w którym znany biblista zauważa, że nie powinniśmy się koncentrować w naszych działaniach na tym, co horyzontalne (poziome), co oderwane od Boga, co zakłada tylko ludzkie umiejętności i ziemskie środki.

Wydaje się, że właściwy sposób podejmowania aktywności powinien charakteryzować się tym, że nasze działania należy przede wszystkim budować na fundamencie zawierzenia Bogu i Kościołowi. Jednym z celów naszych działań powinna być bowiem również troska o budowę wspólnoty Kościoła. Dlatego nie zapominajmy o gorliwej modlitwie, która czasami wydaje się być sprawą najtrudniejszą.

Myślę, że na koniec warto przywołać fragment Uchwały XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w sprawie troski o sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II: „Będąc rodakami Karola Wojtyły na oczach świata zdajemy w tych dniach egzamin nie tylko z wiary, ale i z dojrzałej i sprawiedliwej oceny trudnych dziejów naszej Ojczyzny, szczególnie po II wojnie światowej. […] Wyrażamy pewność w ostateczny charakter orzeczeń kanonizacyjnych Kościoła katolickiego oraz przekonanie, że świętymi zostają ci, którzy w swoim życiu w sposób heroiczny, na miarę swoich czasów i możliwości, praktykowali cnoty chrześcijańskie, ale także w ciągu swego życia umieli powstawać i nawracać się do Boga. Nie mamy wątpliwości co do prawdziwości zmysłu wiary milionów ludzi na ziemi, którzy w papieżu Janie Pawle II widzieli taką drogę do świętości, mimo zwyczajnych upadków i błędów, do których sam wiele razy się publicznie przyznawał. Jednocześnie liczymy na rzetelną i uczciwą analizę źródeł historycznych, zarówno państwowych, jak i kościelnych, prowadzoną przez kompetentnych specjalistów, którzy pozwolą nam oraz kolejnym pokoleniom w sposób sprawiedliwy ocenić decyzje, okoliczności i kontekst historyczny działań Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę