Śpiesząc im z pomocą…

Zauważyłem, że w ostatnich dniach słowa, które wypowiadane są podczas liturgii eucharystycznej mają inny, tj. ukierunkowany na rzeczywistość, którą z niepokojem obserwujemy, koloryt. Było tak w niedzielę przed Popielcem, gdy kapłan modlił sięsłowami kolekty: „Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy”, było tak również wŚrodę Popielcową podczas prefacji, gdy przewodniczący liturgii powiedział: „Śpiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć”.

419101CA D5F4 4499 A00B BE8C13697E6D

Ileż osób, organizacji pozarządowych, parafii, zgromadzeń zakonnych, instytucji kościelnych i państwowych śpieszy w tych dniach z pomocą tym, którzy doświadczają faktu przerażającej wojny!

Ileż w tych dniach widać wrażliwości, empatii, współczucia, ale również chęci działania, podzielenia się swoim czasem, miejscem w domu czy wcale niemałym groszem. Z zadziwieniem patrzymy na: niezliczoną liczbę wolontariuszy organizujących coraz to nowsze zbiórki i akcje pomocowe, piszących czy wypowiadających oświadczenia nawołujące do pomocy Ukrainie i potępiających działania wojenne Rosji, komentujących to, co się dzieje na forach internetowych, dyskutantów próbujących snuć opowieści o tym, co przyniesie przyszłość, wreszcie ludzi modlitwy o pokój na Ukrainie, w Polsce i na świecie. Wydaje się, że lepiej rozumiemy dziś słowa św. Pawła, który do Rzymian powiedział: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20). 

Z pewnością dobro wylało się z ogromną siłą. Otworzyły się drzwi naszych mieszkań, domów parafialnych, akademików i wielu, wielu innych przyjaznych miejsc. Dobrze, że chcemy pomagać, dobrze, że się angażujemy, modlimy, że rozpoczęliśmy Wielki Post 2022 r. liczniejszą frekwencją na Mszach św., że pościmy i dajemy jałmużnę. Obyśmy byli wytrwali w tych działaniach.

Myślę jednak, że będziemy wystawieni na próbę - próbę miłości bliźniego wbrew wszystkiemu. Już dziś w przestrzeni medialnej widzimy sporo fake newsów. Niestety, wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej. Nie ulegajmy im. Bądźmy odporni na manipulacje faktami i wszechobecną dezinformację, która już dawno stała się chwastem naszej codzienności. Bądźmy czujni i mądrzy. Co zrobić, aby sprostać próbie, aby wytrwale i długofalowo „naśladować Bożą dobroć”, aby zbyt szybko nie ulec zniechęceniu? 

Myślę, że i w tej rzeczywistości warto sięgnąć do „Listów z Tumskiego Wzgórza” abp. A. J. Nowowiejskiego. Znaleźć w nich można sporo tekstów dotyczących czasu wojny. Arcybiskup doświadczył w swoim długim życiu trzech strasznych wojen, aby swoją pasterską posługę, w trakcie trwania II wojny światowej, przypieczętować śmiercią męczeńską. Co Arcybiskup robił podczas wojennej zawieruchy? Po pierwsze, był ze swoim ludem, aby po drugie, wskazywać swoim diecezjanom jak żyć w czasie braku pokoju. Co podpowiadał sobie współczesnym?

Tuż po wybuchu I wojny światowej tak pisał do swoich diecezjan: „Tak, ciężkie dziś chwile przeżywamy. Toteż przede wszystkim zwróćmy się do Boga, przypadnijmy do stóp Najwyższego Sędziego, Króla królów, i wołajmy: «Zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego». Chrześcijanie wiele nieszczęść przebyli - i zawsze dla nich ratunkiem i pociechą była modlitwa. I tym razem przy modlitwie wytrwamy, ona nam pomoc niebieską zapewni. Nie traćmy też ufności. […] Drżenie i smutek nas przyjmuje; ale większą mamy jeszcze ufność w Bogu, który do Niego się uciekających i szczerze Go i bliźniego miłujących nigdy nie opuszcza. Dlatego kończę, ukochani diecezjanie moi, to krótkie do Was, w tak ciężkiej chwili, pasterskie orędzie słowami Psalmisty Pańskiego (78): «Wspomóżże nas, Boże, Zbawicielu nasz, a dla sławy imienia Twego wybaw nas; a bądź miłościw grzechom naszym dla imienia Twego». Amen”. 

Warto skorzystać z tej zachęty błogosławionego Biskupa międzywojnia do pozostawania w modlitwie, do której zachęca nas również współczesny nam Biskup Płocki słowami ostatniego komunikatu (18 marca 2022 r.), w którym napisał: „We wszystkich kościołach i kaplicach w Diecezji Płockiej w piątek 25 marca br.  w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godz. 17.00, w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, należy podjąć modlitwę do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Kapłanów Diecezji Płockiej zobowiązuję również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji. […] Włączmy się z gorliwością w tę ważną modlitwę całego Kościoła”.

Śpieszmy im z pomocą…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę