On jest ze słońca, my z chmur

14. Marzec 2014 . przez xmj

Pielgrzymka_śladami_świętych_961

Wczoraj minęła pierwsza rocznica wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio ze słonecznego Buenos Aires na Stolicę Apostolską. W tym dniu w  Polsce biskupi wybrali nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Został nim abp Stanisław Gądecki z Poznania. Słuchałem jego jednego  z pierwszych wywiadów, jako szefa Episkopatu. Odniósł się do rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Zainteresowało mnie jego pewne porównanie: tłumacząc charyzmat Papieża, Arcybiskup m.in. stwierdził, że Ojciec Święty „jest ze słońca, my z chmur”. Jest coś z tych chmur w życiu nas, Polaków. Słońce świeci i grzeje od kilu dni jak szalone (u nas mówią słońce wielkie „jak balia”). Rolnicy nie usiedzieli w domach, ale czym prędzej pojechali na pola. Ja też skorzystałem z pięknej pogody i zrobiłem porządki w ogrodzie. Brazylia, Argentyna, kraje śródziemnomorskie mają słońca o wiele więcej niż my. U nas zazwyczaj jest więcej chmur. Dlatego łatwiej narzekamy i bywamy często smutni. Lubimy zamartwiać się niepotrzebnie i na zapas. Wolimy walkę ze złem, od przyjęcia radości, która płynie ze zwycięstwa Chrystusa Zmartwychwstałego właśnie nad złem.

Warto podziękować Franciszkowi za Jego Wschodzące Słońce, które wskazuje drogę i pokonuje czarne chmury.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę