Apap z „Krzyżykiem” bez recepty.

Krzyż Jezusa Chrystusa jest najlepszym lekarstwem na bóle duszy, serca, głowy, bóle życia...

Taki obrazek zobaczyłem kiedyś w jednym z saloników prasowych. Nie miałem aparatu foto, więc zrobiłem zdjęcie telefonem komórkowym. Kiedyś w latach mojego dzieciństwa były w kioskach tabletki z krzyżykiem na różne ludzkie bóle; w tym szczególnie na ból głowy.

Ave crux spes mea unica! W Wielkim Tygodniu krzyż staje się nam bliższy. W Wielki Piątek pochylimy się nad nim. Oddamy Mu cześć, ucałujemy. Krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka, nawet gdy ten, nie chce o tym wiedzieć, albo twierdzi, że nie wierzy. Jest w Kościele. Nie ma prawdziwej wspólnoty uczniów Jezusa bez krzyża. Jest on też wyrzutem sumienia, gdyż przypomina nam ludziom, że Boga zawiesiliśmy na krzyżu. Paradoksalnie wydaje się, że jest najlepszym lekarstwem na bóle duszy, serca, głowy, bóle życia małżonków, młodzieży, dzieci, rodziców.

Zapraszam do uczestnictwa w Triduum Paschalnym. W te dni możesz przytulić się do KRZYŻA – bez recepty. Za darmo. A ON będzie drabiną do nieba.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę