Księdzu prof. Stanisławowi Olejnikowi – przyjacielowi Papieża

Rzędy kolumn włocławskiej katedry stanęły na baczność, a jej gotyckie łuki zdawały się pochylać nad trumną śp. ks. prof. Stanisława Olejnika, nestora polskich teologów moralistów, który w środę wracał do swego Emaus.

     Rzędy kolumn włocławskiej katedry stanęły na baczność, a jej gotyckie łuki zdawały się pochylać nad trumną śp. ks. prof. Stanisława Olejnika, nestora polskich teologów moralistów, który w środę wracał do swego Emaus. Żegnał się z ukochanym Włocławkiem, aby po południu przybyć do rodzinnego Kalisza, z którego wyruszył w świat przed 94 laty. Był rówieśnikiem i przyjacielem Jana Pawła II. Przeżył Go o 9 lat i teraz, niemal w przeddzień kanonizacji, pośpieszył za swoim Przyjacielem.

     W urokliwym dzienniku Takie to były czasy, tacy to byli ludzie, ks. Olejnik wspomina, że Papież był silniejszy fizycznie i szybciej chodził po górach. Oprócz miłości do gór połączyła ich etyka chrześcijańska, umiłowanie Kościoła i owa heroiczna postawa kapłańska, która po II wojnie światowej obroniła polską tożsamość katolicką. Od dzieciństwa karmili się wielkimi ideami i spotykali niezwykłych ludzi. Jeden dojrzewał w cieniu Wawelu, drugi urodził się – jak sam lubił powtarzać - w najstarszym mieście Polski, Kaliszu.

     W istocie to jednak wielkie duchy Stanisławów, Sapiehów, Wyszyńskich, Majdańskich, Iwanickich czy Radziszewskich zafascynowały obu Przyjaciół. W wypadku ks. Olejnika ogromną rolę odegrała bogata tradycja Seminarium Duchownego we Włocławku, z szeregiem wielkim społeczników i teologów, związanych także z „Ateneum Kapłańskim”. To pismo zresztą stało się okazją do ich zbliżenia, kiedy Karol szukał możliwości druku swoich artykułów, a Stanisław mu w tym pomagał.

     Nota bene ks. Olejnik wydrukował wszystkie listy, jakie otrzymał od Karola - Księdza, Karola - Biskupa i Karola - Papieża. Wzruszają piękne formy przyjacielskie: Drogi Stasiu; Szczęść Boże, Stasiu, na nowy rok szkolny i ucałowania in Christo; Cum osculo fraterno [Z pocalunkiem braterskim] i wiele innych. Poza serdecznymi życzeniami można w nich znaleźć wiele konkretnej troski o jakość teologii polskiej, poziom studiów filozoficzno-teologicznych, no i los umiłowanych uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Teologii Katolickiej, seminariów duchownych czy to w Krakowie, czy we Włocławku..

      Z perspektywy teologa moralisty fascynujące są wzmianki obu Przyjaciół na temat wykładów, powstających książek, recenzji. Szczególnie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych, kiedy obaj spotkali się na KULu, i niewątpliwie przeżywali najbardziej twórcze naukowo okresy życia, ich listy są świadectwem historycznych zamierzeń, publikacji, fascynacji naukowych. Stanisław uczy się od Karola, jak trzeba się zachować wobec odchodzącego z kapłaństwa ks. Kellera [musimy się wszyscy modlić za niego], Karol dziękuje za obronę wobec krytycznej recenzji Miłości i odpowiedzialności, jaką wydrukował ks. S. Witek w „Ateneum Kapłańskim”.

     Po dostojnej liturgii pogrzebowej, której przewodniczył ordynariusz włocławski, bp W. Mering, drzwi katedry otworzyły się na oścież i w kapłańskim dwuszeregu wyprowadziliśmy trumnę z ciałem naszego Mistrza i Nauczyciela na plac przed świątynią. Chmury wisiały nisko, zaczął padać wiosenny deszcz. Zdawało mi się, że obaj Przyjaciele znowu spotkali się w górach, o których A. Asnyk, patron liceum, do którego uczęszczał młody S. Olejnik, pisał: Na szczytach Tatr, na szczytach Tatr, / Na sinej ich krawędzi / Króluje w mgłach świszczący wiatr / I ciemne chmury pędzi. (Ulewa).

 

23. 04.2014

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę