Kryzys rodziny, synod i nadzieja

Ponieważ zaczynam wykład monograficzny na UKSW o teologicznych i antropologicznych wymiarach współczesnego kryzysu rodziny, od miesiąca szukam polskiego tłumaczenia Instrumentum laboris, dokumentu roboczego

Ponieważ zaczynam wykład monograficzny na UKSW o teologicznych i antropologicznych wymiarach współczesnego kryzysu rodziny, od miesiąca szukam polskiego tłumaczenia Instrumentum laboris, dokumentu roboczego dla rozpoczynającego się synodu, poświęconego wyzwaniom duszpasterstwa rodzin w kontekście ewangelizacji. Dokument został opublikowany w Rzymie, 24 czerwca br. Na stronie internetowej Watykanu można spotkać różne wersje językowe, poza polską.

Szkoda, że katolickie tygodniki w Polsce - i to niektóre - ograniczają się do powierzchownych streszczeń. Tymczasem jest to bardzo ciekawy tekst - dodajmy dość długi - rekapitulujący odpowiedzi na słynną ankietę o stanie rodziny, rozesłaną rok temu do wszystkich Episkopatów świata, urzędników Kurii Rzymskiej, przełożonych zakonnych, uniwersytetów katolickich, ludzi aktywnie zajmujących się duszpasterstwem rodzin.

Pracownicy Sekretariatu Synodu, którzy przeanalizowali odpowiedzi z całego świata, wykonali kawał dobrej roboty. Przedstawiają realistyczny obraz teorii i praktyki duszpasterstwa rodzin. Nie upiększają rzeczywistości, ale też nie poprzestają na socjologicznym opisie kryzysu. Ojcowie Synodu dostają wiec do rąk inteligentnie skonstruowane narzędzie pracy, w którym jest zarówno diagnoza choroby, jak i podpowiedź tematów do przedyskutowania. Świadomość współczesnego kryzysu rodziny przeplata się z fascynacją rodziną. Nie pomija się trudnych pytań, począwszy od tego, jak jest znana nauka o rodzinie wśród katolików, aż po ocenę gender, homoseksualizmu, związków partnerskich..

Ze sposobu ich prezentacji wynika, że czeka nas jedna z najpoważniejszych dyskusji w Kościele, znacznie wykraczająca poza kłopoty osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Instrumentum laboris wpisuje się w precyzyjnie przemyślany, nowy sposób przeprowadzenia synodu, gdzie było miejsce na wspomniany kwestionariusz, otwarte prezentowanie różnych stanowisk, ale i taką kulturę pracy zespołowej, która nie gubi się w gadulstwie, mówieniu o wszystkim i o niczym.

Nie mam wątpliwości, że dzieje się to wszystko z inspiracji papieża Franciszka. To on zadecydował, że po 33 latach od Familiaris consortio należy na nowo zmierzyć się ze skutkami kryzysu rodziny, który rozlał się na wiele obszarów życia, począwszy od antropologii, poprzez życie społeczne, aż po współczesną pedagogikę i ekonomię. Papież widzi, że poprzez obronę rodziny, Kościół broni podstaw cywilizacji. Niemal jak dwa tysiące lat temu - Ewangelia rodziny sieje nadzieję na dobrą rodzinę.

Czy jesteśmy w stanie obudzić tę nadzieję w naszym przepowiadaniu, duszpasterstwie, podczas wykładów na uczelniach i w zwyczajnej katechezie rodzinnej? Czy echo obrad synodalnych dotrze do samotnych matek, biednych rodzin, młodych ludzi żyjących bez ślubu? Czy glosy z Sali synodalnej nie zostaną zagłuszone przez dziennikarzy szukających sensacji, z góry spisujących model rodziny katolickiej na pozycje wsteczne i reakcyjne?

Wszystko zależy od naszej wiary w dobrą nowinę o rodzinie i pomocy papieżowi Franciszkowi w najważniejszym dziele jego pontyfikatu. Poza piękną modlitwą za rodzinę, która można odmawiać w rodzinach, potrzeba nam Franciszkowej odwagi do podejmowania trudnych zadań, umiejętności współczesnego definiowania odwiecznych prawd, nie mówiąc już o praktyce dialogu wewnątrzkościelnego.

Zacznijmy wszakże od przeczytania Instrumentum laboris. Niech to będzie prezent na papieskie - Franciszkowe - imieniny.

 4. 10. 2014.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę