Na Walentynki o … świętych Cyrylu i Metodym

Z okazji tak bardzo dzisiaj „czczonego” Walentego (bo komercyjnie raczej nie świętego Walentego), chciałabym przybliżyć postaci patronów Europy – św. Cyryla i św. Metodego, których wspomnienie obchodzimy właśnie 14 lutego. 

Fragment okładki objawień św. Brygidy
fot. ks. S. Cegłowski

Św. Cyryl i św. Metody byli misjonarzami, którzy podjęli się misji chrystianizacji na terenie Państwa Wielkomorawskiego w IX wieku n.e. Państwo Wielkomorawskie powstało ze zjednoczenia plemion zamieszkałych w dorzeczu Dyi i Morawy. Rościsław, który wówczas rządził krajem, chcąc uniezależnić się od Królestwa Wschodnio – Frankijskiego, w celu chrystianizacji swojego państwa, zwrócił się o pomoc do cesarza bizantyńskiego Michała III.

Z misją chrystianizacji wysłano dwóch braci: Konstantego (późniejszego Cyryla) i Metodego, mnichów znających język słowiański. Dlatego udając się na misję, zabrali ze sobą pisany głagolicą słowiański przekład Pisma Świętego. Na swojej drodze spotkali opór duchowieństwa niemieckiego. Dlatego też w celu wyświęcenia nowych kapłanów, misjonarze nie zwrócili się do Episkopatu Bawarskiego, ale udali się w 868 roku do Rzymu. Po wielu trudnościach (pomówienia ze strony duchowieństwa niemieckiego i niechęć do przybyszów z Bizancjum), uczniowie Cyryla i Metodego zostali wyświęceni, a liturgia słowiańska oficjalnie zatwierdzona. Metody został wyświęcony na arcybiskupa. Konstanty pod imieniem zakonnym Cyryl, zakończył życie w jednym z rzymskich klasztorów w 869 roku.

Dalsze losy Państwa Wielkomorawskiego były burzliwe, w wyniku wewnętrznych konfliktów i uzurpowania władzy przez monarchię karolińską oraz episkopat bawarski. Metody, jako arcybiskup został uwięziony w klasztorze. Rzym podjął interwencję, jednak po odzyskaniu wolności episkopat bawarski oskarżył Metodego o herezję. Po jego śmierci w 885 roku, kościół na Morawach przejął Rzym. Samo Państwo Wielkomorawskie upadło w 906 roku, w wyniku wewnętrznych ruchów dezintegracyjnych i najazdów madziarskich.

W 1969 roku w wyniku starań UNESCO, obchodzono 1100 rocznicę śmierci Cyryla. 31 grudnia 1980 roku, papież święty Jan Paweł II, ogłosił św. Cyryla i Metodego współpatronami Europy (obok św. Benedykta, św. Brygidy Szwedzkiej i św. Katarzyny ze Sieny), w 1985 roku poświęcił im encyklikę „Slavorum apostoli”. Święto liturgiczne w Kościele Katolickim obchodzone jest 14 lutego, w rocznicę śmierci św. Cyryla. Relikwie św. Cyryla przechowywane są w Salonikach, miejsce spoczynku św. Metodego nie jest znane.

Uczniowie Cyryla i Metodego kontynuowali ich dzieło, po burzliwych konfliktach w Państwie Wielkomorawskim schronili się w Bułgarii. Tam opracowany został alfabet, wzorowany na alfabecie greckim i głagolicy, który na cześć Cyryla nazwano cyrylicą.  W ikonografii apostołowie Słowian przedstawiani są jako biskupi greccy lub łacińscy, czasem trzymają w ręku model kościoła, innymi atrybutami są: krzyż, księga, kielich, zwój z alfabetem słowiańskim. 

W zbiorach Muzeum Diecezjalnego nie ma śladu po św. Cyrylu i Metodym , natomiast mamy ciekawe zbiory związane ze św. Walentym – hermę oraz obraz olejny, a także z patronką Europy św. Brygidą, tj. Objawienia św. Brygidy, rękopis z początków XV wieku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę