Majowo Maryjnie

Matka Boska wraz z Jezusem należy do najważniejszych i najczęściej przedstawianych postaci w świecie sztuki chrześcijańskiej. Wzrost kultu maryjnego nastąpił po soborze efeskim w 431 roku.

Zdrowaś Maryjo, Vlastimil Hofman, 1911 R.
Zdrowaś Maryjo, Vlastimil Hofman, 1911 r.

Charakterystyczne przedstawienia (które znamy do dziś z ikon) występowały w sztuce bizantyjskiej, wywodzą się z niej typy przedstawień: Matka Boska Hodegetria, czyli przewodniczka, wizerunek znany od VI wieku; Matka Boska Eleusa, która wyraża matczyną miłość i jej ból  związany z zapowiedzią Męki Pańskiej; Orantka. Ruch ikonoklazmu, którego zwolennicy walczyli z oddawaniem kultu obrazom na terenie Cesarstwa Bizantyńskiego w VIII i IX wieku, nie przyczynił się do upadku sztuki pisania ikon. Stały się one ważnym elementem religijności wschodnich kościołów chrześcijańskich i przetrwały do dzisiaj.

W sztuce przedromańskiej i romańskiej charakterystyczne było ujęcie Madonny Tronującej i Madonny stojącej, często pojawiały się sceny związane z Ewangelią, np. Zwiastowanie. W sztuce gotyckiej rozwinęła się forma wyobrażeń związanych z Pasją, są to: piety, Matka Boska Bolesna, grupy ukrzyżowania. W późniejszym okresie rozpowszechnił się temat Świętej Anny Samotrzeciej św. Anna, Matka Boska i Dzieciątko Jezus. Popularne stały się przedstawienia Matki Boskiej Miłosiernej, Apokaliptycznej, Niepokalanej i Różańcowej.

W Polsce kult maryjny związany jest z Jasną Górą i ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej. Zachowały się także liczne kapliczki przydrożne, w lasach i w domach. W maju odprawiane są we wszystkich kościołach w Polsce tzw. nabożeństwa majowe (w Polsce znane od XVIII wieku), w październiku nabożeństwa różańcowe. W kalendarzu liturgicznym znajdziemy szczególne dni poświęcone właśnie kultowi Matki Boskiej, m.in.: 1 stycznia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 3 Maja NMP Królowej Polski, 16 listopada – Matki Boskiej Ostrobramskiej. W kraju odbywają się liczne pielgrzymki na Jasną Górę i nie tylko, aby oddać cześć Maryi.

Wśród zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku posiadamy liczne przedstawienia maryjne, zarówno w rzeźbie i malarstwie. Na ekspozycjach stałych znajdziemy rzeźby: piety drobińskie z 1430 i 144 roku, przedstawienia św. Anny Samotrzeciej z XV i XVI wieku, regionalne przedstawienia maryjne w tzw. sztuce ludowej – Matka Boska Skępska i Matka Boska Sierpecka. Przedstawienia Maryi odnoszą się także do malarstwa, w muzeum znajdują się obrazy: Alberta Aublet „Matka Boska Arabska” z 1898 roku, Vlastimila Hofmana „Zdrowaś Maryjo” z 1911 roku, Jacka Malczewskiego „Matka Boska Polna” oraz cykl obrazów Wiesławy Kwiatkowskiej (współczesnej artystki) „Madonny z poezji polskiej”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę