Wielki Czwartek. Pierwszy dzień Triduum

Podczas Świętego Triduum, które dzisiaj się rozpoczyna, Kościół celebruje uroczyście najważniejsze tajemnice zbawienia dokonane przez ukrzyżowanego, złożonego w grobie i zmartwychwstałego Pana.

Ten czas rozpoczyna się wielkoczwartkową Mszą Wieczerzy Pańskiej i czyni nas uczestnikami drogi, którą przeszedł Jezus od Ostatniej Wieczerzy, którą spożył z uczniami powierzając im sprawowanie sakramentu swego Ciała i Krwi, poprzez proces, w wyniku którego został skazany na ukrzyżowanie, został złożony w grobie, który w poranek paschalny okazał się pusty. Podczas tych trzech dni Kościół jednoczy się ze swym Panem i przez dar udziału w krzyżu, staje się też uczestnikiem Jego zmartwychwstania i życia.

Zbawcze tajemnice sprawowane w tych dniach są jednym misterium celebrowanym podczas trzech dni, począwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej aż do poranka wielkanocnego w Niedzielę Paschy, kończącego się rozesłaniem radosnym, podwójnym „Alleluja”.

Liturgia Eucharystii w Wielki Czwartek, poprzedzona jest umyciem nóg. Sam Chrystus klękał u stóp uczniów wyjaśniając: „Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,14-15). Mówi tak nim ustanowi Eucharystię i sakrament kapłaństwa.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, złożeniem Go w przygotowanym tabernakulum. „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”(Mt 26,38), słyszymy w sercach. Obudzi nas dzień, w którym Chrystus umarł „dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia” (Credo).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę