22 VII 2020 - Święto św. Marii Magdaleny "Należysz do Mnie"

Kobietą, o której poza Matką Jezusa Ewangelie mówią najwięcej, jest Maria Magdalena, pierwsza wśród kobiet towarzyszących Jezusowi w czasie Jego publicznej działalności.

Kobietą, o której poza Matką Jezusa Ewangelie mówią najwięcej, jest Maria Magdalena, pierwsza wśród kobiet towarzyszących Jezusowi w czasie Jego publicznej działalności.
Wraz z Maryją i Janem, stała pod krzyżem i była świadkiem śmierci Jezusa. Jej jako pierwszej ukazał się Zmartwychwstały i polecił zanieść apostołom wieść o zwycięstwie nad śmiercią, które jest centralną treścią chrześcijaństwa. W ogrodzie, przy pustym grobie, Maria Magdalena płacze; Jezus zwraca się do niej najpierw bezosobowo: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”. Ona myśli, że to ogrodnik pyta. Poznaje Jezusa, w chwili, gdy wypowiada jej imię! W tradycji biblijnej nazwać kogoś jego własnym imieniem, znaczy powiedzieć: „należysz do mnie”, „jesteś mój/a”. Już nie płyną łzy. Z radosnego wzruszenia zdolna jest jedynie powiedzieć: „Rabbuni!” (Mistrzu, Nauczycielu).
Nie widzi się dobrze, gdy oczy są zamglone łzami. Ociera je wiara, niosąc ukojenie i dźwigając  w tej trudnej sytuacji.   
W Kościele pierwotnym miejsce Marii Magdaleny było znaczące. Uznano ją za „apostołkę apostołów” (św. Augustyn). W Kościele Zachodnim od czasów papieża Grzegorza Wielkiego utożsamiano ją z Marią z Betanii i nieznaną jawnogrzesznicą, namaszczającą stopy Chrystusa  w domu faryzeusza Szymona. 
Opinia ta zdeterminowała tradycję kościelną oraz sztukę aż do czasów nowożytnych. Stąd na obrazach przedstawiano Marię Magdalenę  w tej postaci. Nie ma jednak wystarczających podstaw biblijnych do utożsamiania wspomnianych kobiet. Kult Marii Magdaleny rozpowszechniony zwłaszcza we Francji, zaowocował powstaniem żeńskich zgromadzeń i zakonów.
Prośmy zwiastunkę zmartwychwstania Pana o wstawiennictwo, zwłaszcza gdy przygnieceni smutkiem nie możemy rozpoznać Jego obecności przy nas. Niech dar wiary pomoże także zauważyć, że Chrystus zwraca się do każdego z nas po imieniu, jak do Marii Magdaleny, mówiąc tym samym: „Jesteś mój/a. Należysz do Mnie”. 
W 2016 roku papież Franciszek podniósł wspomnienie świętej Marii Magdaleny do rangi święta.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę