2 II Święto Ofiarowania Pańskiego Łk 2,22-40

Nie przypadkowo, w czytanym dziś fragmencie Ewangelii, św. Łukasz aż pięć razy mówi o „wypełnieniu” Prawa Mojżeszowego. Jezus, chociaż jest Synem Bożym, był także posłuszny prawom ludzkim. Taka jest głębia i prawda Wcielenia. Jezus nie uważa się za uprzywilejowanego. Nic Go nie wyróżnia od pierworodnych synów Izraela. Można rozważać Jego nieprawdopodobną pokorę, którą św. Paweł nazwie „uniżeniem” i „ogołoceniem”: „On mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej równości z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka uniżył siebie samego, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,6-8).

„Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu” – czytamy w Ewangelii. Warto zauważyć, że nie dostrzegają tych Trojga uczeni w Piśmie i kapłani. Natomiast rozpoznają prości, ubodzy ludzie: Symeon i Anna. W tych dwojgu widzimy wszystkich ubogich, nieliczących się dla świata ludzi. Bóg najpierw im się objawia, podobnie jak pasterzom w Betlejem. Oni pierwsi wychodzą na spotkanie Zbawiciela, jak głosił w obietnicach mesjańskich prorok Sofoniasz: „zostawię wpośród ciebie lud pokorny i nędzny, a szukać będą schronienia w imieniu Boga” (3,12). Anna liczy już 84 lata, jest wdową, co w języku biblijnym oznacza, że jest uosobieniem biedy, ponieważ utraciła męża, a on był gwarantem jej miejsca w społeczeństwie i tylko on zapewniał jej pozycję prawną. Można by w tym miejscu westchnąć: Panie, otwórz nasze serca na starych i samotnych; spraw abyśmy potrafili rozpoznać w nich Twoją twarz.

Symeon ma szczęście wziąć Dziecię na ręce i błogosławić Boga. Już może odejść z ziemi, bo jego gasnące oczy, zgodnie z obietnicą jaką otrzymał, ujrzały zbawienie, które w swoim Synu Bóg objawił wszystkim narodom.

Bóg zadziwia: oczekiwano, że przyjdzie w mocy i chwale, a przyszedł w kwilącym dziecku, które trzeba nieść na rekach. Symeon, z natchnienia Ducha Świętego, w czterdziestodniowym dziecku wnoszonym do świątyni rozpoznał Boga, którego inni nie dostrzegli.

Bardzo ważna jest prostota. Wiara jest rodzajem prostoty, która pozwala widzieć bez oglądania: „Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli a uwierzyli” (J 20,29). Także pod postaciami paradoksalnej małości i nieporadności dziecka (pomyślmy też o maleńkim chlebie, pod postacią którego przyjmujemy Pana) przybył „do swej świątyni” Pan i Władca, Mesjasz Pański, Zbawienie przygotowane dla wszystkich narodów, Światło na oświecenie pogan i Chwała ludu izraelskiego.
„A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” – podaje Ewangelia. Jakże szczere jest to wyznanie: mimo, że byli ludźmi wielkiej wiary są zadziwieni tytułami, którymi nazywany jest Jezus. Podobnie będzie po dwunastu latach, gdy odnajdą Go w świątyni, a On na pytanie matki: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś”? odpowie: „Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?” (Łk 2,49-50). Nie zrozumieli odpowiedzi.

Wypełnił się pobyt w Jerozolimie. Powrócili do Nazaret. Przy Matce i ojcu Jezus uczył się śmiać, stawiał pierwsze kroki, potykał się i upadał, a przede wszystkim od Matki i ojca uczył się miłości. Od Józefa uczył się też zawodu cieśli. Był im posłuszny. „Wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę