Zakończenie obchodów 100-lecia obecności salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą

W Czerwińsku nad Wisłą uroczyście zakończono obchody 100-lecia obecności Towarzystwa Salezjańskiego (29 października 2023 r.). Eucharystii przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski: - Niech nadal udaje się wam w tym miejscu żyć miłując Boga i bliźniego - życzył biskup. Natomiast ks. dr Tadeusz Jarecki SDB, inspektor Inspektorii Warszawskiej salezjanów przekazał życzenia „trwania w Czerwińsku Kościoła żywego przez następne 100 lat”. Odbyło się też poświęcenie jubileuszowego dzwonu „Św. Jan Bosko - Dobry Pasterz”.

Czerwińsk Jubileusz

Bp Szymon Stułkowski w homilii przytoczył hasło przeżywanego jubileuszu 100-lecia obecności salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą: „Spójrzmy w przeszłość z wdzięcznością, przeżywajmy teraźniejszość z pasją, przyjmijmy przyszłość z nadzieją”. Przypomniał też słowa Henryka Sienkiewicza, który przed laty odwiedzając Muzeum Diecezjalne w Płocku, napisał w księdze pamiątkowej: „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.

Duchowny przypomniał bogate dzieje związane z obecnością Towarzystwa Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą. Biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, staraniem ks. kan. Eugeniusza Gruberskiego, przekazał księżom salezjanom pod opiekę klasztor wraz z kościołem i parafią. 11 listopada 1923 roku do Czerwińska przyjechał ks. Stanisław Łukaszewski SDB z pierwszymi współbraćmi, wkrótce otworzono tam nowicjat.

Bp Stułkowski wymienił też najważniejsze dzieła prowadzone współcześnie przez tę wspólnotę m.in. Misteria Męki Pańskiej, działalność Ośrodka Młodzieżowo-Powołaniowego „Emaus”, Różańce Wiślane, procesje Bożego Ciała na rzece. Podkreślił też, że w 2021 roku Wzgórze Czerwińskie zostało Pomnikiem Historii.

Odwołując się do liturgii słowa Bożego biskup płocki zwrócił się do salezjanów, aby tak jak dotychczas pozostali wrażliwi na głos ludzi cierpiących, byli „naśladowcami Pana”, byli wzorem dla wszystkich wierzących: - Niech nadal udaje się wam żyć w tym miejscu miłując Boga i bliźniego - życzył Pasterz Kościoła płockiego.

W czasie Eucharystii ks. dr Tadeusz Jarecki SDB, inspektor Inspektorii Warszawskiej Towarzystwa Salezjańskiego podkreślił, że do Czerwińska przez cały rok przybywają wierni na modlitwę i na wyciszenie, ale jest to też szczególne miejsce formacji młodzieży z terenu Inspektorii Warszawskiej. Klasztor dał też gościnę wielu uchodźcom z Ukrainy. Poza tym gospodarze opactwa troszczą się bardzo o utrzymanie i renowację zabytkowych obiektów. Podziękował za to zwłaszcza proboszczowi ks. Łukaszowi Mastalerzowi SDB.

- Niech w tej świątyni zawsze będzie Kościół żywy, który będzie jaśniał blaskiem świętości. Z odwagą zarzućcie sieci na Jezioro Galilejskie, jakim jest ta parafia, na następne 100 lat, a połów niech będzie obfity – życzył ksiądz inspektor.

Podczas Eucharystii bp Stułkowski dokonał poświęcenia dzwonu „Św. Jan Bosko - Dobry Pasterz”, ufundowanego na 100-lecie obecności salezjanów w Czerwińsku: - Z różnych pomysłów, aby zaznaczyć stulecie salezjańskiej posługi w Czerwińsku nad Wisłą, jeden okazał się najbardziej wiodący, właśnie odlanie dzwonu, który ma serce i głos, który woła, oznajmiając rzeczy ważne, który przypomina o Bogu i wierze, i który pozostanie jako pamiątka na przyszłe pokolenia - powiedział ks. Łukasz Piotr Mastalerz SDB, proboszcz i przełożony salezjańskiej wspólnoty zakonnej w Czerwińsku nad Wisłą.

Dzwon (jest to czwarty dzwon w Czerwińsku) powstał dzięki inicjatywie ekologicznej „Kościelny Dzwon - za złom” – ze zbiórki złomu w parafii. Dzwon waży 360 kg, jest to koszt 68,8 tys. zł. Jego odlaniem zajęła się ludwisarnia RDUCH Bells & Clocks w Czernicy (na Śląsku).

***
Księża Salezjanie przybyli do Czerwińska nad Wisłą 11 listopada 1923 roku. Najpierw odbudowali zrujnowany klasztor (dawne opactwo kanoników regularnych), w którym otworzyli nowicjat, a potem także Oratorium. W 1933 roku klasztor zniszczył pożar. W czasie II wojny światowej w klasztorze była szkoła żandarmerii. Po wojnie mieszkały w nim sieroty ocalałe z Powstania Warszawskiego.

W 1967 roku kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej, nadal go papież Paweł VI. W 1970 roku prymas Polski kard. Stefan Wyszyński koronował koronami papieskimi słynący łaskami obraz Matki Bożej Czerwińskiej (Salus Populi Romani, XVI w).

Od początku pobytu księży salezjanów w Czerwińsku miejsce to stanowi centrum życia kulturalnego i patriotycznego. Wciąż rozwija się duszpastersko, inicjowane są nowe dzieła, prowadzone są remonty opactwa (XII wiek), malowniczo położonego nad Wisłą.

W roku jubileuszowym z okazji 100-lecia obecności salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą (obchody rozpoczęły się 20 listopada 2022 roku) zainicjowano wiele przedsięwzięć o charakterze duszpasterskim, ewangelizacyjnym i charytatywnym.

Powstał m.in. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży (miejsce, w którym świadczona jest np. pomoc psychologa), odbyło się kilka akcji „Oddaj krew - uratuj życie”, zorganizowano mecze charytatywne, Dzień Dobra (za Caritas), zebrano fundusze na cele misyjne, dla młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM do Lizbony i dla wolontariuszki na wyjazd do Etiopii. Salezjanie uczestniczą też w „Adopcji na odległość” (przekazują pieniądze na naukę dla dzieci i młodzieży w krajach misyjnych i dla kleryków salezjańskich w Afryce) oraz prowadzą wolontariat. W kościele ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Rodzin.

W minionym roku na terenie klasztoru odbył się II Salos Family Camp (spotkanie sportowo-kulturalno-formacyjne) i XXX Jubileuszowy Festiwal Młodych „Campo Bosco”, kilka konkursów szkolnych (np. o św. Janie Bosko, założycielu Towarzystwa Salezjańskiego), konkursy dla uczniów i osób dorosłych, Bieg sportowy na 100-lecie działalności salezjanów, Pielgrzymka wodna do relikwii św. Barbary w Płocku, spektakl „Misterium Przemijania” czy konferencja naukowa o Czerwińsku jako „Duchowej stolicy Mazowsza”. Przygotowywana jest również jubileuszowa publikacja.

Nad organizacją i przebiegiem jubileuszowych wydarzeń czuwał ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (Matki Bożej Czerwińskiej) wraz ze wspólnotą księży salezjanów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę