XIII Diecezjalne Zaduszki Strażackie

Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu diecezji płockiej wzięli udział w XIII Diecezjalnych Zaduszkach Strażackich, które odbyły się 19 listopada 2023 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku: - Nasze życie powinno być służbą, czyli stawaniem się darem, dla Niego i dla ludzi - zwrócił się do druhów ks. biskup Szymon Stułkowski.

Zaduszki
foto: Starostwo Płockie/facebook

W czasie Mszy św. w kościele św. Dominika w Płocku modlono się za zmarłych strażaków. Nazwiska druhów, którzy odeszli do domu Ojca w ciągu minionych dwóch lat odczytał Hilary Januszczyk, prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Bp Szymon Stułkowski w homilii podziękował strażakom za to, że „w swojej codzienności są blisko Kościoła”. Przywołując Ewangelię (Mt 25,14-30) podkreślił, że podstawowym talentem, który Bóg dał człowiekowi, jest życie, ale w tym talencie jest wiele innych talentów, w tym służba. 

- Strażakom nie trzeba tłumaczyć, co to jest służba. To jest wasze powołanie. Na służbę jesteśmy powołani wszyscy, niezależnie od stanu, płci, zawodu, życia w małżeństwie czy samotnie. Pan Bóg chce, żebyśmy nasze życie realizowali jako służbę, czyli stanie się darem, dla Niego i dla ludzi - zaakcentował duchowny. 

Dodał, że strażacy wybrali „specyficzną drogę realizacji tego talentu”. Mają służyć nie tylko wtedy, kiedy jest akcja ratownicza, ale też w codzienności, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, sąsiadów, „tam gdzie toczy się życie i gdzie dojrzewają do świętości”. Zaznaczył, że takie samo powołanie do służby mają kapłani: też mają stawać się darem dla Boga i dla ludzi. 

Biskup podkreślił, że człowiek z przypowieści, który nie pomnożył swojego daru, zrobił to z jednego powodu - bał się. Przeszkodą w realizowaniu powołania do służby może być lęk. Owszem, mówi się, że człowiek ma pielęgnować bojaźń Bożą, ale ona nie jest lękiem przed Panem Bogiem. 

- Lęk paraliżuje człowieka, a was charakteryzuje odwaga i gotowość wejścia w niebezpieczną sytuację, a nawet oddanie życia. Bojaźń Boża jest miłością Pana Boga, okazywaniem Mu szacunku, a lęk przed Bogiem paraliżuje człowieka. Przypowieść o talentach uczy, żebyśmy bez lęku stawali przed Bogiem, bo On nas kocha i strzeże - uważał bp Stułkowski. 

Życzył druhom ze Straży Pożarnych, żeby w swoim zawodzie, w swojej misji strażackiej potrafili realizować powołanie do służby, a w przyszłości aby „byli na wiecznej służbie u Pana Boga”.

W XIII Zaduszkach Strażackich uczestniczyli strażacy z różnych jednostek w diecezji płockiej, a także ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz Straży Pożarnych i ks. kan. mgr Roman Bagiński, duszpasterz strażaków w powiecie płockim. Zespół Tłuchowianie z Tłuchowa zaprezentował krótkie koncerty (przed i po Mszy św.) oraz zapewnił oprawę muzyczną Mszy św. 

Diecezjalne Zaduszki Strażackie organizowane są z inicjatywy ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego duszpasterza strażaków, w listopadzie, po uroczystości Wszystkich Świętych. Pełnią funkcję formacyjną i integracyjną. Od lat odbywają się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (na „Górkach”) dzięki gościnności ojców klaretynów i proboszcza parafii o. Marcina Kowalewskiego CMF.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę