XII Europejskie Dni Dziedzictwa w Zespole klasztornym w Ratowie

Osiemnastowieczny zespół klasztorny w Ratowie w niedzielę 11 września br. po raz dwunasty gościł pielgrzymów i turystów, którzy przybyli, by wspólnie świętować Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczne hasło „Ratowo – połączeni dziedzictwem” podkreślało rolę dziedzictwa jako łącznika kulturowego pomiędzy pokoleniami przeszłymi teraźniejszymi i przeszłymi. W programie znalazły się nawiązania do różnych epok.

20220911 104424

Wydarzenie zainaugurowała Msza św. w intencji mieszkańców Europy, którą odprawił rektor ratowskiego Sanktuarium ks. kan. Bogdan Pawłowski. W wygłoszonym podczas uroczystości okolicznościowym kazaniu ks. Pawłowski podkreślał rolę dziedzictwa duchowego i materialnego jako fundamentu tożsamości współczesnych.

- Tradycyjnie Europejskim Dniom Dziedzictwa w Ratowie towarzyszy postać rycerza Pawła z Radzanowa, herbu Prawdzic, pierwszego znanego z imienia właściciela dóbr radzanowskich i ratowskich. Jednak tożsamość dzisiejszych Ratowian, Radzanowian, a także mieszkańców północnego i zachodniego Mazowsza oparta jest w dużej mierze na duchowej i kulturowej spuściźnie św. Antoniego z Padwy, z którego kult zapoczątkował rozkwit tego miejsca. Św. Antoni jest ponadto symbolem naszej łączności z innymi mieszkańcami Europy. Oto bowiem jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich świętych, dla uczczenia którego powstawało i powstaje wiele wybitnych dzieł literatury, muzyki, plastyki, czy architektury, na czele ze wspaniałą bazyliką padewską, był również impulsem, dzięki któremu do dziś w małym Ratowie możemy się szczycić arcydziełem budownictwa z okresu rokoko - podkreślił ks. Pawłowski.

Po Mszy św. rozpoczął się piknik rycerski pod hasłem „Śladami Pawła z Radzanowa”. Jego postać jest pierwszym kamieniem milowym w historii Ratowa i okolic. Jednocześnie, w myśl hasła przewodniego tegorocznych dni dziedzictwa, które brzmiało „Połączeni dziedzictwem”, w program pikniku został wpleciony koncert poetycki pt. „Ratowo – połączeni dziedzictwem”, który łączył elementy, tańca, muzyki, historycznej gawędy literackiej oraz parateatralnych scenek plenerowych, ukazujących niczym w kalejdoskopie migawki z różnych epok, ze szczególnym zaakcentowaniem przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku, w związku z 255. rocznicą powstania tekstu Mazurka Dąbrowskiego oraz 95. rocznicą ustanowienia go hymnem Polski.

Ponadto w programie pikniku znalazł się między innymi turniej konny, w którym w tym roku mogli wziąć udział - pod czujnym okiem opiekunów koni - również uczestnicy pikniku. Były prelekcje i pokazy pojedynków rycerskich, gawędy o historii Ziemi Zawkrzeńskiej i Płockiej, warsztaty tańca średniowiecznego, zabawy dworskie i ludyczne, takie jak strzelanie z łuku czy „narty księcia Bolka”.

W ramach EDD można było również zwiedzać z przewodnikiem ratowski kompleks o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej, a szczególnie unikatowe, rokokowe wnętrze kościoła pw. św. Antoniego, czerpiącego swe wzorce z fantazyjnego rokoka augsburskiego.

W Europejskich Dniach Dziedzictwa w Ratowie wziął udział senator Jan Maria Jackowski, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, Lasów Państwowych a także pielgrzymi i turyści z Mazowsza Północnego i Zachodniego, a także Ziemi Łódzkiej, województwa kujawsko-pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Dobrą zabawę połączoną z edukacją zapewnili edukatorzy, rekonstruktorzy oraz artyście zgromadzeni wokół Chorągwi Ziemi Ciechanowskiej, Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku „Bratjan” i Nowego Miasta oraz przedstawiciele Stajni Tarpan w barwach 4 Pułku 2 Brygady Dywizji Ułanów Królestwa Kongresowego.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pn. „Artystycznie, naukowo o baroku i rokoku…Ciut inaczej w czwartym roku”.

Pierwsza pisemna wzmianka o Ratowie pochodzi z 1494 r. Osada była wówczas własnością rycerza Pawła z Radzanowa herbu Prawdzic, potomka protoplasty rodu o takim samym imieniu, znanego jako pielgrzyma peregrynującego do grobu św. Jakuba w Composteli, który sprawował ważne funkcje na dworze księcia Siemowita IV. Do przełomowych momentów w historii Ratowa zaliczyć można również siedemnastowieczną wyprawę kasztelana Pawła Narzymskiego pod Wiedeń wraz ze słynącym łaskami obrazem św. Antoniego Padewskiego i związaną z nią fundację klasztoru, a także budowę w osiemnastowiecznym wieku murowanego konwentu, zachowanego do dziś wraz ze wspaniałym unikatowym rokokowym wyposażeniem wnętrza.

Ziemia Radzanowska była również świadkiem walk w czasie Powstania Styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, I oraz II Wojny Światowej. Je wielowymiarowa i warta odkrywania przeszłość to fundament, na którym obecne pokolenia budują swoją przyszłość.

Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo
Bractwo św. Antoniego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę