Wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do parafii pw. św. S. Kostki w Rypinie

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały uroczyście wprowadzone do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie (27 maja br.): - Gdy tak wielu chciałoby Kościół zagnać do kruchty, wy chcecie mieć u siebie cząstkę błogosławionego księdza, który sprawował Msze św. i spowiadał – zauważył ks. biskup Mirosław Milewski.

350004972 2023583647994310 1528377054764535003 N
foto: @Prafia św. Stanisława Kostki w Rypinie/fanpage

Bp Mirosław Milewski, który uroczyście wprowadził relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki do wspólnoty parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, podkreślił, że jest to jeden z najlepiej znanych rodaków. Ten „dobry syn i wrażliwy ksiądz” walczył słowem i czynem o wolność Polski, o solidarność narodu, o szacunek do prawdy. 

W mrocznej rzeczywistości PRL-u, uczył, jak kochać Boga i człowieka. Był katolickim kapłanem, który bronił ludzkiej godności i wolności w czasach, gdy komuniści mieli za nic te wartości, a „imperium zła” z jego marksistowską, bezbożną i nieludzką ideologią, sądziło, że będzie wieczne.  Za pomocą jedynie duchowych środków, takich jak prawda, sprawiedliwość, miłość, ks. Popiełuszko domagał się wolności sumienia obywatela i kapłana.

Duchowny zaakcentował, że „ks. Jerzy wierzył w Boga żarliwie i gorąco, jego wiara miała wpływ na innych, wiara była miarą wszystkich jego czynów”. Zginął w dramatycznych okolicznościach w 1984 roku, śledzony, prześladowany, aresztowany, torturowany, wrzucony do przepastnych wód tamy we Włocławku. 

Zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa w PRL-u kapłan, obrońca godności człowieka i ludzkiej pracy, duszpasterz „Solidarności”, obrońca życia nienarodzonych, przestrzegał przed „sprzedawaniem wiary i ideałów za miskę soczewicy”, wołał o zgodę, pokój, wolność od przemocy. 

- To piękny „znak czasu” i znak waszej wiary, że dziś, gdy tak wielu chciałoby Kościół zagnać do kruchty, gdy ludzie wierzący i ich uczucia są obrażane na ulicy, w telewizji, radiu i internecie, gdy oblewa się farbą pomnik Papieża Polaka, gdy niszczy się krzyże w kościołach i przydrożne, święte figury - wy wbrew tym smutnym i bolesnym zdarzeniom, chcecie mieć u siebie cząstkę błogosławionego księdza, kogoś, kto sprawował Msze św., spowiadał, udzielał Komunii św. i błogosławił - zauważył bp Mirosław Milewski.   

Do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie wprowadzono relikwie pierwszego stopnia (kropla krwi) bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na stałe zostały umieszczone w relikwiarzu, ustawionym w prezbiterium (obok relikwii św. Stanisława Kostki, patrona parafii).  Każdy dzień 19 października, we wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przeżywany będzie w tej wspólnocie w randze uroczystości. 

- Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko będzie wskazywał nam drogę do nieba. Kapłan, który „zło dobrem zwyciężał”, uczy nas, jaką przyjąć postawę w czasach, gdy zła jest coraz więcej. Nie można wtedy opuszczać rąk, ale trzeba czynić dobro – podsumował ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie. 

Zaznaczył też, że na kościele parafialnym znajduje się tablica dedykowana Błogosławionemu, ufundowana z okazji 25. rocznicy powstania „NSZZ „Soldarność”, z inicjatywy Podregionu Rypin NSZZ „Solidarność” i mieszkańców Rypina. Poza tym od 16 października 2022 roku bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem powiatu Rypin.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę