W XXII Dniu Papieskim uczelnie zainaugurowały rok akademicki

W XXII Dniu Papieskim (16 października br.) w bazylice katedralnej płockiej  ks. biskup Mirosław Milewski przewodniczył Eucharystii inaugurującej rok akademicki w diecezji. Uczestniczyły w niej delegacje uczelni wyższych. Przed katedrą i kościołami Płocka i diecezji odbywała się zbiórka na stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

22 Dzien Papieski
foto: A. Małecka/Gość Płocki

W XXII Dniu Papieskim pod hasłem „Blask Prawdy” na wspólnej Eucharystii w katedrze spotkały się delegacie uczelni wyższych z terenu diecezji m.in. z Płocka, Ciechanowa, Pułtuska. Obecna był także wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski, a kazanie wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor płockiego seminarium. Powiedział, że ktoś, kto się uczy, powinien nie tylko poszerzać swoją wiedze, ale także z niej korzystać, a więc wykazać się mądrością. Za starożytnymi filozofami przypomniał, że najpierw trzeba kształtować ducha i że tylko człowiek urobiony moralnie i etycznie zdolny jest do tego, aby „być prorokiem prawdy”.

Ks. Marek Jarosz zaznaczył, że obecnie konieczne jest kształtowanie ducha młodych ludzi, przekazywanie im, że wiedza nie może być oderwana od życia, że do pełnienia dobrych czynów konieczna jest mądrość: - Jeśli mądrość ma zrodzić wielkie dzieła, wpierw wymaga obróbki. Czy hartujemy serca naszych słuchaczy i studentów? Jeśli nie, powstaną „pęknięte serca” – powiedział rektor.

Odwołując się do hasła XXII Dnia Papieskiego „Blask Prawdy” stwierdził, że prawda dziś interesuje niewielu, bo „ważniejsze są własne przekonania i odczucia”. Podobnie, nie patrzy się w tym blasku na św. Jana Pawła II, który jak „niemy skazaniec” sam nie może się już bronić. Współcześnie może bronić się tylko przez konkretnego człowieka, który przypomni jego charyzmę, świętość życia, dzieło życia.

Kaznodzieja zaznaczył, że to wstyd, iż „brandem 27 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II stała się kremówka”, a przecież Papież ich nie sprzedawał. Obecny stan rzeczy wydaje się być stanem zapaści duchowo-intelektualnej: - Kogo mamy w zamian? Kto może być alternatywą dla jego postaci? Przetaczająca się agresja nie zatrzyma się na Janie Pawle II i Kościele. Zbiorowe formy przemocy poszukają kolejnych ofiar. Każdy z nas powinien stawać w „blasku Prawdy” i w nim się rozgrzewać. Tylko wtedy będziemy budować świat trochę lepszy - zaakcentował psycholog.

Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II, znajdującym się przy bazylice katedralnej.

W ciągu całego dnia przed kościołami Płocka prowadzona była zbiórka ofiar do puszek na stypendia dla dzieci i młodzieży, przyznawane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W diecezji płockiej jest obecnie ponad 50 stypendystów. Koordynatorem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest w diecezji ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski.

Koordynatorem XXII Dnia Papieskiego był ks. Andrzej Janicki, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę