W Płocku poświęcono tablicę ku czci policjantów pomordowanych w Katyniu

W Płocku modlono się 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Eucharystii w intencji Ojczyzny oraz poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Jesteście duchowymi spadkobiercami dramatycznej, bolesnej historii polskiej Policji – zwrócił się do policjantów. Poświęcił również tablicę pamiątkową, ku czci zamordowanych na wschodzie policjantów.

Policja Tablica

Bp Piotr Libera zwrócił się do uczestników Eucharystii - policjantów, aby zgodnie z wezwaniem Jezusa „Pójdź za mną”, słuchali głosu sumienia, mieli poczucie własnej godności trwali przy wartościach, za które warto dać życie. 

Przypomniał historię powstania Policji Państwowej w 1919 roku, która miała stać na straży przestrzegania prawa, strzec porządku publicznego, podejmować walkę ze złem. Egzamin z tak ślubowanej wierności policjanci zdali we wrześniu 1939 roku, gdy z bronią w ręku starali się powstrzymać najeźdźców z hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Poległo wtedy blisko dwa tysiące policjantów. 

W czasie okupacji wielu funkcjonariuszy zostało uwięzionych i zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, na okupowanych przez Sowietów terenach wielu było masowo aresztowanych, osadzanych w obozach, mordowanych. 5 marca mija 82. rocznica zbrodniczego aktu, jakim było podpisanie przez Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, Mikojana, w porozumieniu z szefem NKWD Berią - tajnego wyroku śmierci około dwudziestu siedmiu tysięcy oficerów i podoficerów wojska i policji, więzionych w Związku Sowieckim. 

- Policjantów od początku uważano ich za ludzi ideowych, patriotów odpornych na agitację komunistyczną, wrogów ustroju sowieckiego i ludu pracującego miast i wsi. Tragiczny los swoich synów, mężów i ojców dzieliły ich rodziny - masowo deportowane przez NKWD na Syberię i do Kazachstanu w styczniu i kwietniu 1940 roku - przypomniał biskup. 

Podkreślił też, że symbolem męczeństwa polskiej policji stał się Twer, gdzie bestialsko zabito ponad 6 tysięcy policjantów, a także pobliskie Miednoje - największa policyjna nekropolia na całym świecie, a zarazem „najbardziej przekonujące świadectwo wierności Ojczyźnie i rocie ślubowania”.

- Jesteście duchowymi spadkobiercami tamtej historii, dramatycznej, bolesnej historii polskiej Policji. Dzisiaj ta historia jest już znana, ale dobrze wiecie, jak trudne było dochodzenie do prawdy o niej. I dobrze wiecie - a widać to szczególnie dzisiaj w Ukrainie - że skłonność do popełniania największych zbrodni w imię chorych, imperialnych, szatańskich ambicji w Rosji i na Białorusi wciąż trwa. Bolejemy nad tym, protestujemy, wzywamy najeźdźcę do opamiętania w imię wspólnych nam – prawosławnym i katolikom - najświętszych praw Bożych i ludzkich – głosił hierarcha. 

Po Mszy św. w kościele parafialnym odsłonięta została tablica poświęcona „Funkcjonariuszom Policji Państwowej, poległym i zmarłym w latach 1919 - 1940, ofiarom hitlerowskich i stalinowskich obozów zagłady”. Tablica ta została ufundowana przez proboszcza parafii ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, a poświęcił ją bp Piotr Libera. Na zakończenie ceremonii złożono pod nią wiązanki kwiatów.

Obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zakończyła uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych i okolicznościowych. Medalami „Pro Patria”. Wyróżnieni nim zostali członkowie Oddziału Płockiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w działalności na rzecz rozpowszechniania wiedzy i zachowania pamięci o ponad 10 tysiącach funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie (obecnie Twer) i pogrzebanych w bezimiennych „dołach śmierci” na cmentarzu wojennym w Miednoje i innych miejscach kaźni. 

Medal „Pro Patria” otrzymał między innymi ks. kan. dr Jerzy Ławicki, diecezjalny kapelan Policji oraz kapelan Komendy Powiatowej Policji w Płocku. Ponadto wręczono kilkanaście okolicznościowych medali z okazji 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Otrzymali je m.in. biskup płocki Piotr Libera i minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Inicjatorami rocznicowej uroczystości w Płocku byli: Komenda Powiatowa Policji w Płocku – z komendantem  insp. Mariuszem Kryszkowskim, Oddział Płocki Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi – z prezesem Janem Olbrychowskim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region IPA Płock – z przewodniczącym Adamem Łaszewskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę