W katedrze płockiej odbyła się wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty

Liturgia słowa Bożego, zbiorowy rachunek sumienia, spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu złożyły się na wspólnotową celebrację sakramentu pokuty z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem, która po raz pierwszy odbyła się w bazylice katedralnej płockiej wieczorem 1 kwietnia br. Przewodniczył jej ks. biskup Szymon Stułkowski: - Grzech jest prywatną sprawą, ale i społeczną - zostaje popełniony we wspólnocie, osłabia Kościół - powiedział Pasterz Kościoła płockiego. Był też jednym ze spowiedników.

IMG 4465
foto: facebook @WSD Płock

Na początku celebracji wierni poznali jej plan. Potem wysłuchali czytań oraz Ewangelii według św. Jana 20, pochodzących z „Rytuału obrzędu pokuty”.

Bp Szymon Stułkowski w wygłoszonej homilii zaznaczył, że wierni przyszli na „trochę inną formę sakramentu pojednania i pokuty”, przeżywaną we wspólnocie. Spowiedź odbędzie się na oczach siostry i brata. Wierni będą otwierać serce na miłosierdzie Boże i wielbić za nie Boga. 

Zaznaczył, że celebracja ta jest odpowiedzią na wskazanie zawarte w „Liście okólnym o przygotowaniu i przeżywaniu świat paschalnych” sprzed 35 laty, aby czas wielkopostny zakończyć obrzędem pokutnym przygotowującym do pełniejszego udziału w misterium paschalnym. 

Duchowny odwołał się do fragmentu księgi proroka Joela, czytanego wcześniej w Środę Popielcową, aby „rozdzierać serca, a nie szaty”. Podkreślił, że rozerwać serce, czyli otworzyć je dla Pana Boga, jest trudniej niż rozerwać szaty. Wezwał też do „zdjęcia masek”, pod którymi ludzie się kryją w różnych relacjach. Trzeba je zdjąć, ponieważ pod nimi kryje się piękno, jakie Bóg zawarł w człowieku, gdy go stworzył i gdy ofiarował mu dar zbawienia przez Jezusa.

Biskup dodał, że św. Paweł napisał, iż wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy kryją się pod maskami. Jezus zdejmuje je z człowieka dzięki swojej męce i śmierci. Czyni to bardzo delikatnie, w czuły sposób, bo nie chce zranić człowieka. Przychodzi z uzdrowieniem; chce, by człowiek odkrył piękno, jakie Bóg w nim zawarł. 

Powiedział również, że Ewangelia przeczytana podczas liturgii prowadzi do Wieczernika w dzień zmartwychwstania, kiedy Jezus mówi do uczniów, że otrzymują Ducha Świętego i mają iść i odpuszczać innym grzechy. Oni ponieśli tę misję w świat. A ponieważ Duch Święty wciąż działa i będzie działał do powtórnego przyjścia Jezusa – kapłani będą w mocy Ducha Świętego  odpuszczać innym grzechy, udzielać łaski miłosierdzia.

- Będziemy to czynione we wspólnocie, bo grzech jest prywatną sprawą, ale i społeczną - zostaje popełniony we wspólnocie, osłabia Kościół. Jednak można też pomóc świadectwem tego grzechu – klęka się przed konfesjonałem na oczach innych, nieraz tych, którzy może dawno już nie byli u spowiedzi. To pomaga takim ludziom uwierzyć, że jest Bóg – uważał bp Stułkowski.  

Po homilii nastąpił zbiorowy rachunek sumienia i spowiedź powszechna. Odmówiono Litanię pokutną i modlitwę „Ojcze nasz”. Następnie miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Księża przeszli do konfesjonałów i rozpoczęła się spowiedź. Jednym ze spowiedników był bp Stułkowski. Po spowiedzi penitenci byli zapraszani do prezbiterium przed Najświętszy Sakrament, aby Go adorować. Wrzucali też w prezbiterium kadzidło do kadzielnicy, co było symbolicznym podziękowaniem za przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania. 

Po spowiedzi zaśpiewano pieśń dziękczynną - kantyk Maryi. Modlitwę podsumowującą poprowadził bp Szymon Stułkowski. Na zakończenie udzielił uczestnikom celebracji błogosławieństwa eucharystycznego. Wychodzący z katedry otrzymywali obrazek z fragmentem Pisma św.

Wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem odbyła się w katedrze płockiej po raz pierwszy. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę