W Dniu Papieskim w Płocku Eucharystią zainaugurowano rok akademicki

W bazylice katedralnej płockiej w XXIII Dniu Papieskim (15 października br.) sprawowana była Eucharystia z udziałem środowisk akademickich diecezji płockiej: - Nie ustawajcie w poznawaniu prawdy i przekazywaniu jej młodym ludziom - zwrócił się do rektorów, wykładowców i pracowników uczelni wyższych biskup płocki Szymon Stułkowski. Po Eucharystii złożyli oni kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II.

IMG 8543

Bp Szymon Stułkowski w homilii podkreślił, że Jan Paweł II starał się budować mosty między religią a nauką. Zaprzeczał istnieniu konfliktu pomiędzy poznaniem empirycznym a wiarą. Uważał że nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą a rozumem, że można pogodzić teorie wielkiego wybuchu i ewolucji z prawdą Biblii o stworzeniu świata przez Boga. 

Kaznodzieja zauważył również, że duże znaczenie dla dialogu między wiarą a nauką ma papieska encyklika „Fides et ratio” (1998). Jan Paweł II napisał w niej, że: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. 

Bp Stułkowski przypomniał, że zdaniem badaczy jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących relacji między światem nauki a światem religii jest list Papieża do dyrektora  Obserwatorium Watykańskiego z 1988 roku. Jan Paweł II zwrócił w nim uwagę na jedność między fizyką, filozofią i teologią. Doszedł do wniosku, że „poszukiwanie jedności między tymi dziedzinami ma być odpowiedzią na podziały w świecie”. 

- Modlimy się dziś za naukowców, ale też za studentów. To ważne, żeby się spotkać, jedni drugim są potrzebni. Modlimy się, żeby środowisko wykładowców było zawsze mistrzowskie w stosunku do uczniów, to wielkie wymaganie i wielki trud. Nie ustawajcie w poznawaniu prawdy i przekazywaniu jej młodym ludziom – zwrócił się biskup do kadry naukowej.   

W czasie Eucharystii bp Stułkowski pobłogosławił sztandar Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych z Płocka i diecezji, w tym ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Po Eucharystii wzięli oni udział w agapie w dawnym Opactwie Benedyktyńskim.  

W XXIII Dniu Papieskim przed katedrą płocką odbyła się zbiórka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, na stypendia naukowe dla zdolnych dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę