VIII edycja Nagrody „Świadek wiary”

Wielorakie wyzwania społeczne, z jakimi przychodzi nam co rusz się spotykać, z zasady wyzwalają w sercach dobrych ludzi, także chrześcijan, bardzo szlachetne odruchy i owocują podjęciem przeróżnych działań o charakterze pomocowym, edukacyjnym i charytatywnym. Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, która od 8 lat honoruje Nagrodą „Świadek wiary” młodych katolików, którzy zabiegają o upowszechnienie nauki Ewangelii i zaradzenie materialnej i duchowej nędzy człowieka – usiłując dostrzec, docenić i propagować wspomniane szlachetne inicjatywy – ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie Laureata tej nagrody w roku 2024.

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” jest przyznawana za doniosłą działalność katolików, zwłaszcza młodych, na rzecz szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Wyróżnienie może dotyczyć całokształtu aktywności lub konkretnych osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie Nagrody „Świadek wiary”; jest on dostępny na stronie: www.diecezjaplocka.pl.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy wskazać tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych w wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 13 września 2024 r. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” przyznawana jest corocznie przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tym roku odbędzie się to w kościele farnym w Płocku, w niedzielę 29 września o godz. 18.00.

Ks. Jan Krajczyński
Prepozyt Kapituły Kolegiackiej
św. Michała i Przewodniczący Kapituły Nagrody