V Święto Domu Seniora Leonianum w Sikorzu

Dom Seniora Leonianum w Sikorzu koło Płocka obchodził piątą rocznicę działalności. Mszy św z udziałem podopiecznych, pracowników i gości 7 października br. przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Nasze imiona zapisane są w niebie. To jest dobro, które na nas czeka - przekonywał biskup.

Leonianum

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że w życiu jest wiele powodów do radości. Jednym z nim może być pobyt w domu, który daje szansę zbudowania wspólnoty.

Odwołał się do Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10,17-24), w której uczniowie cieszę się, że „nawet złe duchy im się poddają”: - Jezus studzi ich zapał mówiąc, że większym powodem do radości jest to, że ich imiona zapisane są w niebie. Bóg nas zna, zna całe nasze życie i pragnie, byśmy przez całe życie budowali z Nim bliską relację – zaznaczył duchowny.

Dodał, że powodem do radości jest też to, że ludzie zostali ochrzczeni, bo to chrzest św. sprawił, że „nasze imiona zapisane są w niebie i niebo jest dobrem, które na nas czeka”.

Biskup zaznaczył, że 7 października przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jej imię jest już w niebie zapisane. Tajemnice życia Jezusa i Maryi, rozważane na różańcu, pokazują także życie człowieka i jego drogę, przez choroby i cierpienia, ale i radość – do nieba.

Na zakończenie Mszy św. dyrektor Leonianum – ks. kan. Łukasz Nowak podziękował całej wspólnocie tomu: podopiecznym, ich rodzinom, pracownikom, kapelanowi - za jego współtworzenie.

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło wielu gości, a także dzienny klub „Aktywny Senior” i harcerze z Bożewa, systematycznie współpracujący z Domem Leonianum. Był też program słowno-muzyczny, zaprezentowany przez mieszkańców, a przygotowany pod okiem pań terapeutek, a na zakończenie - spotkanie integracyjne.

Dom Seniora „Leonianum – Piękne życie” prowadzi Katolickie Centrum Formacji. Przebywa w nim 88 podopiecznych, a pracuje ponad 60 osób. Dyrektorem placówki jest ks. kan. Łukasz Nowak, a wicedyrektorem Katarzyna Łykowska. Fundacja powstała w 2017 roku, działa w imieniu i na rzecz diecezji płockiej. Posiada osobowość prawną, jej siedzibą jest Sikórz koło Płocka. Celem fundacji jest m.in. działalność charytatywna i społecznie użyteczna w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu.

Fundacja Leonianum wzięła swoją nazwę od imienia patrona, którym jest bp Leon Wetmański - błogosławiony męczennik II wojny światowej, zamęczony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Działdowie prawdopodobnie 10 października 1941 r., w wieku 55 lat. Bp Wetmański znalazł się w gronie 108 męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie (na ich czele stanął biskup płocki abp Antoni J. Nowowiejski). Pasją życia biskupa sufragana była praca charytatywna i rekolekcyjna. Uczył jak „pięknie żyć”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę