Uroczystość ku czci św. s. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Nastawienie wewnętrzne sprawia, że każdy czyn może nabrać cech czynu miłosierdzia - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 5 października br., we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. 22 lutego 1931 roku Święta doświadczyła w tym miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

Wspomnienie Sw. Faustyny 2022

W 84. rocznicę narodzin dla nieba św. s. Faustyny Kowalskiej (25 sierpnia 1905 r. – 5 października 1938 r.) wierni przez cały dzień nawiedzali Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku, modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwą różańcową, adorowali Najświętszy Sakrament, uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

Głównej Mszy św. w uroczystość ku czci św. s. Faustyny przewodniczył bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.  W homilii odwołał się do słów Pana Jezusa, zapisanych przez Świętą w „Dzienniczku”: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźniemu: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu” (Dz. 742).

- Miłosierdzie jest nieograniczone i dostępne dla każdego człowieka, niejako w trzech wymiarach. Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, by sam czynił miłosierdzie drugim. Czyn miłosierdzia jest odpowiedzią człowieka na miłosierdzie okazane mu przez Boga – podkreślił kaznodzieja.

Dodał, że takie postępowanie wymaga przede wszystkim nawrócenia i przemiany w celu pozbycia się własnej pychy. Chodzi więc o „nastawienie wewnętrzne, które sprawia, że każdy czyn może nabrać cech czynu miłosierdzia”. Dotyczy to na przykład wypowiadanych słów. One powinny nieść w sobie „ewangeliczną ufność”. Chodzi o to, aby w codziennych relacjach z innymi ludźmi starać się przekazywać dobre wiadomości, pozytywne wydarzenia, których nie brakuje.

Hierarcha zaznaczył, że szczególne miejsce w dojrzałym i miłosiernym przeżywaniu wiary zajmuje modlitwa. Ona jest „dobrym sposobem straty czasu w duchu miłosierdzia” (papież Franciszek). W akcie modlitwy wyraża się zaufanie Bogu, będące główną treścią ducha miłosierdzia. Zachęcił też, aby uczyć się być apostołami miłosierdzia „czynem, słowem i modlitwą”.

We wspólnej modlitwie uczestniczyły między innymi siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (w tym zgromadzeniu św. s. Faustyna spędziła 13 lat) z przełożoną klasztoru s. Dianą Kuczek, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku ks. dr Tomasz Brzeziński, członkowie Stowarzyszenia „Faustinum”, Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II i inni czciciele Bożego Miłosierdzia.

Uroczystość narodzin dla nieba św. s. Faustyny poprzedziły rekolekcje, które poprowadził ks. Andrzej Janicki, wiceoficjał Sądu Biskupiego Płockiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę