Ukazała się monografia o Księdze ochrzczonych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukazała się publikacja pt. Księga ochrzczonych, akt chrztu i adnotacje na jego marginesie, autorstwa ks. mgr. lic. Dariusza Malczyka, sędziego Sądu Diecezjalnego w Płocku.

F9FB188F 23AE 4F90 BA87 51C09CC0ED0B

W monografii została podjęta próba systematycznego ujęcia zagadnienia metryki chrztu i adnotacji, dokonywanych na jej marginesie. Na początku zostały przedstawione ogólne założenia dotyczące sporządzenia aktu chrztu. Wymienione zostały: miejsce rejestru ochrzczonych; osoby uprawnione do dokonania zapisu; treść, którą powinien zawierać rejestr oraz dokumenty wymagane do sporządzenia metryki chrztu w księdze ochrzczonych. Opisane zostały również czynności w przypadku spisania nowego aktu chrztu w sytuacji pełnej adopcji.
W dalszej kolejności poddano analizie okoliczności, w których zgodnie z prawem należy dokonać adnotacji na marginesie aktu chrztu.

Opisano między innymi adnotacje, wynikające ze zmian dokonanych w akcie urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, z faktu uznania ojcostwa lub zmiany nazwiska, a także zapisy w przypadku adopcji, zmiany imienia lub tzw. „zmiany płci”. W kolejnej części przedstawiono rejestr, wynikający z przynależności lub przejścia do Kościoła sui iuris, bierzmowania, przyjęcia święceń, utraty lub ponownego przyjęcia do stanu duchownego, złożenia profesji wieczystej w instytucie zakonnym, wyjścia lub wydalenia z instytutu zakonnego.

W publikacji opisano również adnotacje, których należy dokonać w różnych sytuacjach, wynikających z kanonicznego prawa małżeńskiego, takich jak: zawarcie małżeństwa, jego uważnienie, orzeczenie jego nieważności lub udzielenie papieskiej dyspensy od małżeństwa zawartego i niedopełnionego. W ostatniej części przedstawiono zapisy, których należy dokonać w przypadku wystąpienia z Kościoła formalnym aktem i powrotu do wspólnoty Kościoła.

Praca całościowo jest wartościowym przyczynkiem naukowym. Kompleksowo ujmuje poruszane zagadnienia […] Cieszę się nie tylko z tego, że powstała ta praca, ale zwłaszcza z tego, że będzie ona opublikowana, a tym samym udostępniona osobom zainteresowanym. Opracowanie jest bardzo dobrym podręcznikiem dla praktyków wdrażających prawo w życie, z myślą szczególnie o proboszczach parafii odpowiedzialnych za administracyjną stronę powierzonych im wspólnot. Słowa uznania dla Autora […].

Ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Niewątpliwie publikacja może posłużyć jako kompendium wiedzy na temat obowiązkowych adnotacji, które należy zapisać na marginesie metryki chrztu. Otwiera też nowe obszary badań, np. na ujęcie tego tematu w synodach diecezjalnych. Autor publikacji słusznie zauważa, że dotychczasowe ustawodawstwo powszechne i partykularne Kościoła rzymskokatolickiego w temacie opracowania ciągle jeszcze nie otwiera się wystarczająco na nowe zjawisko cyfryzacji.

Ks. dr hab. Robert Kantor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Publikację można nabyć w księgarni Wydawnictwa Naukowego UKSW w Warszawie.