Uczestnicy płońskiej Akademii A,B,C Chrześcijaństwa rozmawiali o synodalności

O tym, że synod jest „wspólnym biegiem” ku odnowie w Kościele i że proces synodalny rozpoczyna się od słuchania, powiedział ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski w Płońsku. Był gościem Akademii A,B,C Chrześcijaństwa w parafii św. Maksymiliana Kolbego. Cykliczne spotkania adresowane są do osób, które chcą zdobywać wiedzę, a zarazem formować się duchowo.

Books G76b5eb942 640

W Płońsku zainaugurowano kolejny rok działalności Akademii A,B,C Chrześcijaństwa. Gościem spotkania był ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski, wybitny płocki kanonista. Wygłosił prelekcję pt. ,,Synodalność znamieniem Kościoła”.

Znawca synodów w Kościele stwierdził, że są one „wypróbowanym narzędziem reformy i odnowy Kościoła”. Nowy impuls instytucji synodu nadał Sobór Trydencki, który uznał ją za „właściwe narzędzie służące przeprowadzeniu dzieła reformy”.

Ks. Wojciech Góralski stwierdził też, że II Sobór Watykański rozpoczął nową erę w dziejach zgromadzeń synodalnych, bowiem ukształtował model tzw. synodu duszpasterskiego. Punktem wyjścia dla „wspólnego biegu ku odnowie”, stają się wnioski, sugestie i postulaty przekazywane przez duchownych i wiernych świeckich. Świeccy coraz częściej i liczniej zasiadają w aulach synodalnych, co zresztą usankcjonował Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Synod Biskupów odnawia Kościół zarówno poprzez swoją w nim obecność, jak i znajdowanie się w nieustannym wewnętrznym procesie przemian i odnowy. W bogaty ciąg historii zgromadzeń Synodu Biskupów wpisało się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „W stronę Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja”.

- Zmienia się formuła Synodu Biskupów. Nie jest on już jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem podzielonym na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny. Chodzi o to, by w jak największym stopniu zaangażować w ten proces cały lud Boży, aby każdy mógł się wypowiedzieć. Proces decyzyjny w Kościele rozpoczyna się bowiem zawsze od słuchania, bo tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak i gdzie Duch chce prowadzić Kościół – przekazał ksiądz infułat.

Zainicjowany w Kościele powszechnym 1 października 2021 roku „synod o synodalności” znajdzie swój formalny finał podczas XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2023 roku.

Wykład dotyczący synodalności poprzedziła Msza św. w intencji uczestników Płońskiej Akademii. A, B, C Chrześcijaństwa, przewodniczył jej również ks. prof. Wojciech Góralski.

Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa rozpoczęła działalność w roku 2011 – Roku Wiary, z inicjatywy ks. kan. Zbigniewa Sajewskiego, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, we współpracy naukowej z UKSW w Warszawie. Celem spotkań jest przybliżenie wiernym podstawowych prawd wiary, a w konsekwencji jej pogłębienie oraz rozwój duchowości. Członkowie Akademii posiadają indeksy oraz otrzymują dyplomy na zakończenie cyklu edukacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę