Rolnicy z diecezji płockiej wzięli udział w Wielkopostnym Dniu Zamyślenia

Msza św., konferencja o miejscu w Kościele oraz spotkanie z przedstawicielem rynku hurtowego, złożyły się na Wielkopostny Dzień Zamyślenia dla Rolników i Osób Związanych z Rolnictwem, który 25 lutego br. odbył się w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Organizatorem spotkania był ks. kan. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników.

zboże rolnicy

Mszy św. w udziałem rolników i osób związanych z rolnictwem przewodniczył ks kan. Jerzy Wielechowski, proboszcz parafii Świedziebnia, dekanalny duszpasterz rolników w dekanacie Rypin. Kazanie wygłosił ks. kan. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników, proboszcz parafii Szwelice. 

W Wielkim Poście kaznodzieja poprosił rolników, aby kierowali się w życiu mądrością Bożą, na niej budowli swoje życie. Stwierdził, że zawód rolnika jest najbliższy Bogu, a rolnicy, którzy doświadczają obecnie życia w trudnych warunkach ekonomicznych, by starali się „nie zagubić w trosce o byt materialny” .

- Niech troski materialne was nie przytłoczą, nie spowodują odrzucenia wartości, którym jesteście wierni. Nie straćcie swojej tożsamości – poprosił uczestników zamyślenia diecezjalny duszpasterz rolników.

Po Mszy św. konferencję pt. „«Wierzę w Kościół Chrystusowy» - moje miejsce w Kościele”, wygłosił ks. Andrzej Janicki, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku. Zwrócił się do uczestników spotkania, aby zaprosili do swojego życia Pana Boga, a także by starali się połączyć w nim trzy filary: rodzinę, pracę, bycie w Kościele.

Gościem zamyślenia był Janusz Byliński, prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze, który w lutym odebrał Nagrodę im. Ks. Bp. Romana Andrzejewskiego. Jest ona przyznawana osobom zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast.

Janusz Byliński, to działacz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i duszpasterstwa rolników, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W Rypinie opowiedział o organizacji pierwszych Ogólnopolskich Dożynek na Jasnej Górze w 1982 roku, duszpasterstwie rolników należący do „Solidarności” czy rynkach hurtowych, jako miejscach sprzedaży warzyw i owoców.

Rolnicy i osoby związane z rolnictwem do Rypina przyjechały m.in. z dekanatu Maków Mazowiecki, Zakroczym, Rypin, Dobrzyń nad Drwęcą: - Do udziału w tych rekolekcjach zachęcił mnie ksiądz proboszcz. Takie spotkania są nam potrzebne, ponieważ dostarczają przeżyć duchowych we wspólnocie, w dobrej atmosferze. Rolnicy chcą się modlić, bo „bez Boga ani do proga” – powiedział Krzysztof Karkowski z parafii św. Jana Chrzciciela w Szwelicach, radny parafialny.

Wielkopostny Dzień Zamyślenia dla Rolników i Osób Związanych z Rolnictwem odbył się w diecezji płockiej po raz drugi. Ks. Marek Dyga zaprosił na ponowne spotkanie 27 sierpnia br. do Bieżunia, na dożynki diecezjalne i województwa mazowieckiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę