Remont dachu na dawnym Opactwie Benedyktyńskim w Płocku

Trwa remont części dachu na dawnym Opactwie Benedyktyńskim w Płocku. Zabytkowe Opactwo z reliktami zamku stanowi obiekt historyczny, domagający się częstych napraw. Poza tym znajduje się na nadwiślańskiej skarpie i poddawane jest różnorakiemu działaniu wody.

Kuria Remont 3

Obecny remont okazał się konieczny między innymi ze względu na położenie budowli: warunki atmosferyczne (wiatr, bliskość rzeki Wisły, oddziaływanie wody) spowodowały uszkodzenia dachu, z którego zaczęły spadać dachówki, powodując przeciekanie dachu, ale też zagrożenie dla ludzi czy dla aut parkujących na parkingu przy Opactwie.

W ramach prac (rozpoczęły się 2 listopada br.) zostało rozebrane pokrycie z dachówki ceramicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tzw. łacenie, blacha, rynny, rury spustowe). Prace te prowadzone są na połaciach części barokowych dawnego Opactwa Benedyktyńskiego i Wieży Szlacheckiej (inaczej Baszty Zamkowej).

W czasie remontu przede wszystkim zostaną ułożone nowe dachówki ceramiczne, zainstalowane nowe rynny, wykonane nowe rury spustowe, wykonana obróbka blacharska oraz zamontowana nowa instalacja odgromowa. Wykonawcą prac jest firma Aurea Porta Konserwacja Zabytków z Gdańska. Ich zakończenie ma nastąpić do 8 grudnia br.

Prace na dachu zabytkowe budowli mogą zostać wykonane dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokosci 600.000 zł. Wkład własny diecezji płockiej wynosi 6.125,54 zł. Poprzedni remont dachu miał miejsce w latach 2006-2008, był to remont kapitalny całego obiektu.

Obecne dawne Opactwo Benedyktyńskie (opactwo i relikty średniowiecznego zamku) położone jest na Wzgórzu Tumskim, w najstarszej części miasta. Znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Wczesnopiastowska drewniana fortyfikacja w XIII w. została przekształcona w murowany zamek. Z tego okresu pochodzi m.in. część muru obronnego i dwie wieże: Szlachecka (dawne więzienie dla szlachty) i Zegarowa, w XV w. podwyższona na dzwonnicę katedralną, w której przyziemiu tkwią relikty romańskiej budowli kamiennej (palatium).

Około połowy XVI w. benedyktyni pobudowali między zamkowymi wieżami gotycki kościół pw. św. Wojciecha oraz klasztor. W końcu XVIII w. opactwo przebudowano na seminarium duchowne. Obiekt w przeszłości pełnił funkcje szkolne, mieszkalne oraz muzealne. W 2018 roku budynek ten (całe Wzgórze Tumskie z otoczeniem) znalazł się na prestiżowej liście Pomników Historii.

Obecnie w budynku dawnego Opactwa Benedyktyńskiego znajduje się siedziba Kurii Diecezjalnej i część Muzeum Diecezjalnego, w tym Skarbiec z najcenniejszymi obiektami kultury sakralnej (np. herma św. Zygmunta – patrona Płocka, XIV wiek), kielich Konrada Mazowieckiego (XIII wiek), Puszka Czerwińska z XIII-wieczną czarą, Biblia Płocka z XII wieku, kielich fundacji Karola Ferdynanda Wazy, królewicza i biskupa płockiego i wrocławskiego z XVII wieku).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę