Pogrzeb dzieci nienarodzonych

Po raz dziesiąty w Płocku odbył się pogrzeb dzieci nienarodzonych. W wigilię Dnia Dziecka Utraconego 14 października br. uroczystości na cmentarzu katolickim w Płocku przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski.

Pogrzeb Dzieci Nienarodzonych

Przed liturgią ks. Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, cytując słowa proroka Izajasza: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49, 15), zachęcił zebranych do gorliwej modlitwy w intencji rodziców, dziadków i rodzin zmarłych dzieci. Prosił o okazanie postawy braterstwa międzyludzkiego przez modlitwę oraz wezwanie orędownictwa św. Joanny Beretty Molli, urodzonej sto lat temu, w 1922 r., lekarki i matki, która oddała życie, by mogła narodzić się jej córka.

Zachęcił do pamięci o 27 dzieciach, których szczątki znalazły się w przygotowanej urnie (10 dzieci z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku-Winiarach i 17 ze Szpitala Świętej Trójcy w Płocku).

Wspólne spotkanie 14 października 2022 r. w kaplicy cmentarnej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Płocku rozpoczęto modlitwą różańcową, przygotowaną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Następnie została odprawiona Msza św. z formularza w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego, której przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski, koncelebrowali zaś: ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcza parafii farnej pw. św. Bartłomieja w Płocku, oraz ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej. Posługę liturgiczną pełnili członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, zakrystian Mirosław Rudziński oraz diakon Piotr Majtyka z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

W czasie homilii biskup Roman odwołał się do Ewangelii o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain: „Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że ponad śmiercią jest jeszcze Ktoś, że życie sięga dalej w jakiś niedostępny naszemu doświadczeniu obszar istnienia. Ten cud wskrzeszenia uczy nas, że życie ma wielką wartość, że jest darem Boga, i nie można nam tego życia zmarnować, ani narazić się na jego utratę. Bo to Bóg jest jedynym Panem życia”. Zachęcał zebranych do praktykowania dobra i braterstwa, życzliwości i wsparcia, do których wzywa nas Bóg przez Jezusa Chrystusa, który nie pozostawał obojętny na los żadnego człowieka chorego, pokrzywdzonego i zmarłego.

Po obrzędach przy urnie odbyła się procesja do grobu, w czasie której śpiewano litanię do Wszystkich Świętych. Przy grobie dzieci odśpiewano tradycyjną modlitwę „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”, zebrani zaś złożyli kwiaty i zapalili znicze. Ks. Kućko zachęcił rodziców i bliskich dzieci do odwiedzania cmentarza i traktowania tego miejsca jako ważnego dla pamięci rodzinnej.

Uroczystość odbyła się dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, konsekwentnie realizujących porozumienie, którego pomysłodawcą był ks. dr Jarosław Kamiński, ówczesny dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej.

Na zakończenie Mszy św. ks. Wojciech Kućko wyliczył i podziękował wszystkim zaangażowanych w tegoroczny pochówek, wśród których znaleźli się: rodzice i bliscy dzieci zmarłych przed narodzeniem; dyrekcje i pracownicy dwóch szpitali płockich, którzy troszczą się o ciała zmarłych dzieci: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku-Winiarach i Szpitala Świętej Trójcy w Płocku; dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku; Zakład Pogrzebowy Stanisława Frydrysiaka z Płocka; Wojciech Popielski ze współpracownikami z Zarządu Cmentarzy przy ul. Kobylińskiego; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Płocku z duszpasterzami na czele z ks. kanonikiem Jarosławem Kamińskim; Wydział do spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z prezesem Witoldem Wybultem.

W płockim grobie w latach 2013-2022 pochowano około 300 dzieci. Biskup Roman Marcinkowski po raz trzeci w ciągu ostatnich dziesięciu lat przewodniczył uroczystemu pochówkowi dzieci nienarodzonych; on także modlił się w czasie pierwszego pogrzebu w 2013 roku.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę