Podczas Eucharystii w Łętowie kazanie wygłosił ksiądz ewangelicki

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie 22 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas Eucharystii kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że czymś, co jednoczy chrześcijan bez względu na wyznanie, jest krzyż.

Łętowo Ekumenia
plock.gosc.pl

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie sprawowana była Msza św. w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył jej ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski, proboszcz parafii. Kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku.

Kaznodzieja nawiązał do tematu dnia: „Śpiewajcie pieśń Pana na obcej ziemi”. Przypomniał swój pobyt w Toronto w Kanadzie, gdzie doświadczył, że śpiew i muzyka były elementami łączącymi różnych ludzi. Powiedział, że ludzie lubią różne utwory, ale są melodie, które łączą, na przykład kolędy, śpiewane przez różne Kościoły chrześcijańskie.   

- Są rzeczy, które mimo podziałów łączą i prowadzą do Chrystusa - chodzi mi o krzyż. Bywa on przedstawiany w różny sposób, inny u prawosławnych, inny u katolików, inny u protestantów. Jednak wszyscy jesteśmy spod tego samego znaku – znaku krzyża – zaakcentował duchowny protestancki.     

W Eucharystii w Łętowie uczestniczył ks. Gabriel Grabarczyk, proboszcz parafii w pobliskim Pepłowie, należącej do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku, ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, referent ds. ekumenicznych w diecezji płockiej.

Po Mszy św. w kościele odbył się koncert kolęd, śpiewały: Alicja Węgorzewska, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Olga Bończyk, przy akompaniamencie Roberta Grudnia (organy) i Bogdana Kierejszy (skrzypce). Artyści byli entuzjastycznie oklaskiwani przez licznie zgromadzoną publiczność. Koncert został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.    

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę