Pierwsza Komunia święta dzieci ze wspólnoty "Baranki"

Piętnaścioro dzieci z Płocka i diecezji płockiej, które przygotowywały się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej zgodnie z programem „Baranki”, przyjęło ten sakrament 15 kwietnia br. w katedrze płockiej z rąk ks. biskupa Mirosława Milewskiego: - Jesteście znakiem nadziei dla świata, że w tych niełatwych czasach można, jeśli tylko się tego pragnie, budować piękny Kościół - powiedział biskup do dzieci, ich rodziców, chrzestnych i bliskich.

F69a2ceb E3ff 4C58 Bfd4 067Fbddd7b90

Dzieci ze wspólnoty „Baranki” przygotowywały się wraz z rodzicami do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania i Komunii świętej w ramach specjalnego programu. Formacja rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, podczas comiesięcznych spotkań. Były też wspólne, weekendowe rekolekcje. 

Uroczystość przyjęcia pierwszej Komunii świętej przez „Baranki” odbyła się podczas Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej. Przewodniczył jej bp Mirosław Milewski. Zaznaczył, że nadszedł długo oczekiwany i wytęskniony przez dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców dzień.

- Eucharystia została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym celu, aby być naszym duchowym pokarmem, tak jak każdy człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Podobnie, potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego – zaakcentował bp Milewski.

Stwierdził, że katedra jest tego dnia Wieczernikiem. „Baranki” jak apostołowie zasiadają do „Uczty z Jezusem”, są gotowi, aby w tej tajemnicy w pełni uczestniczyć.  Jest to dzień radości, dzień wielkiego „spożywania” Chleba Życia, ale też święto chrześcijańskich rodzin.

- Drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako pokarm na życie wieczne: gdy ksiądz powie „Ciało Chrystusa”, każda i każdy z was odpowie: „Amen”. „Amen” - to znaczy: „wierzę”, „przyjmuję z wiarą”. Kochajcie Pana Jezusa – zwrócił się do dzieci.

Obiecał modlitwę, aby dzieci przyjmowały Jezusa w Komunii świętej jak najczęściej, a tym samym wyznawały swoją wiarę i w tej wierze wzrastały. Podziękował księżom, rodzicom i prowadzącym spotkania przygotowawcze za siedem miesięcy przygotowań, za cierpliwe uczenie i tłumaczenie dzieciom największej tajemnicy wiary, za uczenie spowiedzi.

- Jesteście znakiem nadziei dla świata, że w tych niełatwych czasach można, jeśli tylko się tego pragnie, budować piękny Kościół. Dziękuję, że pokazujecie nam piękno i radość wiary. Pewnie nie macie świadomości, że pokornie, ale z wielką mocą pokazujecie co to znaczy dziś „Iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (por. Mk 16,15) – dodał bp Milewski.

Pierwszą Komunię św. płockie „Baranki” przyjęły w bazylice katedralnej wraz z rodzicami, którzy przyprowadzili ich ołtarza (gdy było to możliwe wspólnie z rodzicami). Były ubrane w okolicznościowe alby.

Była to trzecia grupa, która w ostatnich latach przyjęła tzw. wczesną Komunię świętą zgodnie z programem „Baranki”. Spotkania przygotowujące koordynował ks. Bartosz Szostak, sekretarz bp. Mirosława Milewskiego. Odbywały się one przy współpracy z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia w Płocku i Szkołami Katolickimi w Płocku.

„Baranki” to program przygotowań do sakramentu pojednania oraz Eucharystii w rodzinie. Powstał on kilka lat temu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodzin edukujących swoje dzieci w domu. Pierwsze spotkania odbyły się w diecezji bielsko-żywieckiej, kolejne grupy „Baranków” powstały w innych diecezjach, w tym w diecezji płockiej.

Program ten stanowi przestrzeń do pogłębiana wiary i umacniania więzi rodzinnej. Zgodnie z założeniami programu, najwłaściwszym miejscem przekazywania dzieciom wiary jest rodzina, a wsparcia we wzrastaniu w wierze udziela wspólnota rodzin. Do przyjęcia sakramentu pojednania dzieci przygotowuje kapłan. Przygotowania te opiera się na perspektywie dobra (jest to podstawowe założenie wspólnot „Baranków”). Sama uroczystość przyjęcia pierwszej Komunii świętej w kościele odbywa się w obecności rodziców, w prostych albach, bez obecności fotografów czy przyjmowania prezentów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę