Ogólnopolska konferencja naukowa

Plakat Rodzina — Konferencja

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ze wsparciem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej realizuje projekt „Czas na Rodzinę”, dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina! W ramach przedsięwzięcia zapraszamy do udziału 3 grudnia br. w ogólnopolskiej konferencji naukowej, podczas której podejmiemy temat istotnych wyzwań demograficznych. Zaproszenia zostały skierowanie listownie także do wszystkich dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz do doradców życia rodzinnego naszej diecezji. Plan spotkania jest następujący:

 

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA I DEMOGRAFIA
– OBAWY I NADZIEJE

Płock, Opactwo Pobenedyktyńskie, 3 grudnia 2022 roku

9.00     Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego – Bazylika Katedralna w Płocku

10.00   Powitanie uczestników – dr Witold Jacek Wybult (Akademia Mazowiecka w Płocku, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej)

10.05   Słowo wprowadzające – bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

10.15   Człowiek i jego płeć: mężczyzna i kobieta – o. prof. Edmund Kowalski, C.Ss.R. (Kraków)

10.35   Ojcostwo w czasie bez ojców – ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10.55   21 milionów – dwie drogi dla Polski. Dlaczego warto liczyć Polaków? – Michał Kot (Dyrektor Instytutu POKOLENIA – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

11.15   Cóż po demografii w czasie marnym… W jaki sposób państwo i Kościół katolicki powinny współpracować na rzecz demografii w Polsce? – ks. dr Marcin Szczodry (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)

11.35   Przerwa kawowa

11.55   Małżeństwo i rodzina w dobie wojny na Ukrainie – ks. dr Ruslan Mykhalkiv (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Jezusowego w Worzelu – Ukraina)

12.15   NaProTechnologia® a wyzwania demograficzne Polski – ks. dr Szczepan Szpoton, CM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

12.35   Luigi Giussani i Comunione e Liberazione w obliczu kryzysu demograficznego Starego Kontynentu – ks. dr Mateusz Rachwalski (Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie – Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa S. Pelczara
w Rzeszowie)

12.55   Małżeństwo, dzieci i rodzina w historii Polski – ciągłość czy zmiana? – ks. dr Wojciech Kućko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

13.15   Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów – prowadzenie ks. dr Wojciech Kućko

14.05   Podsumowanie obrad – ks. dr Wojciech Kućko

14.10   Koncert „Dar Miłości” – zespół Moja Rodzina

Za pomocą „E-Biuletynu” przesłany został także plakat. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji za pomocą maila: rodzina@diecezjaplocka.pl lub tel. 505 272 535. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.srkplock.pl. Księży zapraszamy do koncelebrowania Mszy św., prosimy o zabranie alby i cingulum, stuła i ornat będą dostępne
w kapitularzu katedralnym.

 

Płock, dn. 25 listopada 2022 r.

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę