Msza św. jubileuszowa w stulecie OSP w Żurominku

O tym, że Jezus, który został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał uratował ludzkość, dlatego można nazwać Go ratownikiem, podobnie jak nazywa się strażaków, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominku, w parafii Żurominek Kapitulny (6 maja br.). Jednostka ta obchodziła stulecie działalności.

IMG 5399 (2)

Biskup płocki Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że strażacy są w tym podobni do Boga, że nie czekają na zaproszenie, ale ruszają na sygnał, gdy trzeba pomóc. Za św. Pawłem, autorem Listu do Koryntian (1 Kor 15,1-8a) przypomniał, że Pan Bóg wyszedł naprzeciw człowieka przez swojego Syna. 

Biskup podkreślił, że kerygmat mówi, iż ludzie dotknięci grzechem potrzebowali ratunku, dlatego Bóg posłał na świat swojego Syna jako ratownika. On wziął na siebie grzechy całego świata. Dokonało się to przez ukrzyżowanie Jezusa, pogrzebanie, wskrzeszenie z martwych, posłanie Ducha, żeby stworzyć wspólnotę wierzących w Niego. To jest „jądro Ewangelii”.

Kaznodzieja stwierdził też, że Jezus słowami św. Pawła przedstawił się jako ratownik. Strażacy od stu lat realizują misję ratowników. Poza tym uczestniczą w życiu swojej wspólnoty parafialnej. Trzeba mieć nadzieję, że nie zabraknie tych, którzy zachcą kontynuować ich dzieło. 

- To piękna praca edukacyjna, gdy strażacy widząc cierpienie drugiego człowieka, idą ratować jego i zagrożone dobra materialne. Gdy strażacy wychodzą z pomocną ręką do potrzebujących - naśladują Jezusa. On ich do tego inspiruje i uzdalnia. Poza tym Jezus sprawia, że ratuje się innych bezinteresownie, z miłości, tak, jak On to czynił - zaakcentował duchowny. 

Bp Stułkowski zaznaczył również, że jubileusz strażacki jest okazją do podziękowań Bogu za dobro, które przez sto lat działo się w Żurominku dzięki obecności strażaków; prosić Go, aby ich posługa była bezpieczna, nie zagrażała zdrowiu czy życiu. Trzeba też modlić się też o to, aby strażacy w swoich wspólnotach byli przykładem odpowiedzialnego życia.

W czasie uroczystości bp Szymon Stułkowski poświęcił sztandar OSP w Żurominku oraz pamiątkową, jubileuszową tablicę na remizie strażackiej. Przed Mszą św. obejrzał okolicznościowy program artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach, przygotowany pod kierunkiem Zofii Jagodzińskiej. 

Wszystkich gości Mszy św. jubileuszowej w kościele parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym witał proboszcz ks. kan. Robert Andrikowski. Oprócz druhów z OSP w Żurominku w uroczystości uczestniczyli także strażacy z zaprzyjaźnionych OSP z pocztami sztandarowymi. 

Ponadto obecny był m.in. bryg. Mirosław Wójcik, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Włodzimierz Wojnarowski, prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w województwie mazowieckim, ks. Jerzy Piątek, kapelan strażaków powiatu mławskiego, Grzegorz Woźniak, wójt gminy Wiśniewo, a także orkiestra strażacka ze Stupska.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę