Młodzi w drodze do Czerwińska po raz trzeci!

W sobotę, 9 września, prawie 80-osobowa grupa pątników wyruszyła z Płońska do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku w ramach III Młodzieżowej Pieszej Pielgrzymki. Młodzi modlili się o święte powołania kapłańskie i zakonne.

Pielgrzymka Młodych 2023

Dzień rozpoczął się Mszą Świętą, na której kazanie wygłosił wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć – ks. Dominik Truchan SDS. Po niej młodzi ruszyli w drogę. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać świadectwa jednej z przedstawicielek Fundacji im. Heleny Kmieć, działającej na rzecz dzieci i młodzieży, a także wolontariatu misyjnego. Świecka misjonarka zwracała uwagę na to, że Helena, która zginęła w 2017 r. w Boliwii w czasie swojej posługi w ochronce dla dzieci, nie była wybitnie utalentowana, jednak wiedziała, jak w pełni wykorzystać swój potencjał i dane jej talenty, dzięki czemu mogła dzielić się z innymi Ewangelią i swoją miłością do Boga.

W czasie wędrówki pełnej modlitwy oraz śpiewu pielgrzymi wzięli również udział w Drodze Światła, która nawiązywała do adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium. Jej treść szczególnie mocno zwracała uwagę na radość życia powołaniem, spotykania Boga w Jego słowie czy głoszenia Ewangelii. Ponadto wspólnoty młodzieżowe, klerycy oraz reprezentantki zgromadzeń zakonnych krótko przedstawili swoją działalność oraz charyzmaty, dzieląc się przy tym radością powołania. Po południu wszyscy dotarli do Czerwińska, gdzie adorowali Najświętszy Sakrament przed obrazem Matki Bożej Czerwińskiej. Znalazł się także czas na agapę zorganizowaną przez księży salezjanów, będącą formą wdzięczności za doświadczenie pielgrzymki, a także odpoczynku i integracji uczestników.

Pielgrzymująca młodzież pochodziła nie tylko z diecezji płockiej, lecz także różnych zakątków Polski, takich jak np. diecezja tarnowska. Razem z młodymi pielgrzymowały siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej z Moraska obok Poznania, których charyzmatem jest działanie na rzecz rodaków mieszkających poza Polską, a także przedstawiciele Fundacji im. Heleny Kmieć, która wyjeżdżała na misje na kilku kontynentach. Na szlaku towarzyszyli im również: Siostry Miłosierdzia Bożego z Płocka, Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa z Rogozina, księża diecezjalni oraz klerycy płockiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Bogu niech będą dzięki za wspaniały czas wspólnego pielgrzymowania do Matki Bożej Czerwińskiej i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Mamy nadzieję, że jego owocem będą właściwe decyzje młodzieży co do ich życiowych dróg, oparte na wsłuchaniu się w Boży głos.

Martyna Ostrowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę