Księża diecezji płockiej podziękowali za 25 lat kapłaństwa

W kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku ks. biskup Szymon Stułkowski 15 czerwca br. przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za 25 lat kapłaństwa 15 księży diecezji płockiej: - Gdy idziemy do ołtarza z nawróconym sercem, dajemy wiarygodny znak powołania – powiedział w homilii biskup płocki. Kapłani - jubilaci należą do pokolenia JP II.

IMG 0117
plock.gosc.pl

Księża jubilaci przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1998. Z bp. Szymonem Stułkowskim koncelebrowali Mszę św. dziękczynną za ćwierć wieku kapłaństwa. Hierarcha zauważył, że minione 25 lat posługi duszpasterskiej, to zarazem „25 lat zaufania Bogu i ludziom”.

Biskup zaakcentował także, że „ksiądz upodabnia się wciąż do Chrystusa przez posługę, którą spełnia i dzięki spotkanym ludziom”. Podkreślił wagę i odpowiedzialność posługi dla dobra dusz ludzi, by nie trafiły do piekła.

- Gdy idziemy do ołtarza z nawróconym sercem, gdy przebaczamy sobie nawzajem i dążymy do jedności, gdy cenimy sobie kapłańskie spotkania - dajemy innym wiarygodny znak przeżywanego przez nas powołania – powiedział Pasterz Kościoła płockiego.

Podczas rocznicowej Mszy św. kapłani diecezji płockiej odnowili przyrzeczenia kapłańskie, przyjęli krzyż na pamiątkę jubileuszu i wspólnie zaśpiewali „Te Deum”, dziękczyniąc Bogu za ćwierć wieku pracy poświęconej Bogu i ludziom.

Jubilaci wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w 1992 roku (w większości), na pierwszym roku było ich 19, w gronie jubilatów znalazło się 15 księży. Opiekunem rocznika był ks. inf. dr Tadeusz Rutowski. Gdy byli w seminarium, trwał pontyfikat papieża Jana Pawła II.

Święceń kapłańskich 13 czerwca 1998 roku udzielił im biskup płocki Zygmunt Kamiński. W gronie jubilatów są przede wszystkim proboszczowie parafii diecezji płockiej, a także wykładowca UKSW w Warszawie i KUL Jana Pawła II w Lublinie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę