Ks. prof. Wojciech Góralski: szkoła ma pomóc być dobrym człowiekiem

W Płocku odbył się 50. Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Najstarszą z nich jest Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku, pierwotnie założone w 1180 roku przez Kościół. Mszy św. inaugurującej zjazd w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, przewodniczyli „Małachowiacy”: ks. Dariusz Malczyk, pracownik Sądu Biskupiego w Płocku i kanonista ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski: - Szkoła ma pomóc młodemu człowiekowi stać się sobą czy być sobą, czyli stać się dobrym człowiekiem – zwrócił się do nauczycieli i wychowawców.

Małachowianka
dzieje.pl

Ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski, wybitny płocki kanonista stwierdził, że szkoła zajmuje poczesne miejsce na mapie każdej ważniejszej miejscowości. W jej murach tętni życie, uczniowie zdobywają wiedze, kształtują swoje charaktery, dojrzewają do dorosłości. Nauczyciele pomagają im rozwinąć „bogactwo ducha, intelektu, uczuć, woli i zdolności”, jakie Stwórca złożył w umyśle i sercu każdego z nich.

Za św. Janem Pawłem II powtórzył, że szkoła „kształci zmysł wartości”. Młody człowiek „pragnie w niej odnaleźć samego siebie”. Każdy człowiek spotkał w życiu takiego kapłana czy nauczyciela, który „umiał odsłonić nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm czy nawet nadać cały kierunek życiu”. Zgodził się też z papieżem Franciszkiem, że „uczenie się i nauczanie pozostaje zadaniem na całe życie”.

- Trudniejsze od przekazywania wiedzy jest zadanie wychowywania przez szkołę. Przede wszystkim chodzi o wychowywanie do wartości, takich jak poszanowanie godności ludzkiej, religia, uczciwość, szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość, rzetelność, odpowiedzialność, szacunek dla języka, kultury i tradycji narodowej, doskonalenie własnej osoby, kierowanie się własnym sumieniem, niesienie pomocy potrzebującym, umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności – wymienił kapłan.  

Kaznodzieja dodał, że również Prymas Tysiąclecia bł. kard. Stefan Wyszyński za jedno z najważniejszych zadań stojących tak przed państwem i Kościołem uważał wszechstronne wychowanie człowieka i kształtowanie jego kultury. Dzieło wychowania dzieci i młodzieży, wychowania człowieka, rozumiał jako dzieło społeczne: zharmonizowane współdziałanie sił wychowawczych, wielu czynników.

Zaznaczył, że gdy czyta się wspomnienia wychowanków „Małachowianki”, to widać w nich, że bardzo cenili sobie tych nauczycieli, którzy potrafili trafiać do ich umysłów i serc, ucząc „prawdziwego człowieczeństwa”.

- Czas, w którym żyjemy, niesie nowe wyzwania wobec szkoły i nauczycieli. Jesteśmy wszyscy przekonani, że wśród wielu celów, jakie stawia sobie szkoła, jakie stoją dzisiaj przed każdym nauczycielem i wychowawcą, jest pomóc młodemu człowiekowi stać się sobą czy być sobą, czyli stać się dobrym człowiekiem - podkreślił ksiądz infułat. 

W 50. Jubileuszowym Zjeździe Stowarzyszenia Na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce wzięło udział kilkadziesiąt szkół w Polsce (powstało w 1991 roku, skupia 53 szkoły). Odpowiedzieli na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku, które od 1180 roku nieprzerwanie działa w jednym miejscu i w gronie szkół skupionych w stowarzyszeniu może pochwalić się najdłuższą historią.

W programie zjazdu znalazło się m.in. zwiedzanie katedry ze skarbcem i Muzeum Mazowieckiego. Uczestnicy podziwiali też piękno Tumskiego Wzgórza i odwiedzili Towarzystwo Naukowe Płockie. Poza tym wysłuchali prelekcji dotyczących historii najstarszej szkoły w Polsce i jej uczniów, wybitnych „Małachowiaków”.

Licem Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku, popularna „Małachowianka”, uznawana jest za najstarszą szkołę w Polsce, istniejącą w tym samym miejscu od końca XII wieku. Przez 400 lat jej los był związany z kolegiatą, dalsze 160 lat minęły jej pod patronatem jezuitów i wreszcie od czasów Komisji Edukacji Narodowej do dzisiaj jest szkołą publiczną. Wraz z miastem dzieliła okresy wzlotów i upadków w trudnej historii. Początki kolegiaty sięgają roku 1150, kiedy Dobiechna, wdowa po wojewodzie Wojsławie, ufundowała kościół i utworzyła fundusze dla pięciu kanoników. Możliwe, że już w 1180 roku przy kolegiacie powstała szkoła typu trivium, kiedy biskup Wit osadził przy niej kanoników regularnych z Czerwińska.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę