Ks. biskup Szymon Stułkowski: uczelnia jest miejscem rozwijania talentów

Ks. biskup Szymon Stułkowski wziął udział w 56. inauguracji roku akademickiego w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej (3 października br.): - Z perspektywy wiary uczelnia wyższa to jest miejsce, gdzie człowiek może rozwijać dary, talenty, jakie otrzymał od Pana Boga - zwrócił się do społeczności akademickiej Pasterz Kościoła płockiego.

Bp Stułkowski podziękował płockiej uczelni za „tworzenie dobrego klimatu do tego, aby młodzi ludzie mogli odkryć to, co otrzymali w darze, rozwinąć i oddać to światu, żeby stawał się bardziej ludzki, bardziej Boży”.

Życzył studentom i wykładowcom, aby mimo to, że będą zdarzać się różne trudności, przeżyli także rok przygody: przygody studiowania, przygody pracy naukowej. Obiecał modlitwę za wszystkich diecezjan i zaprosił na wspólną modlitwę środowisk akademickich w niedzielę 15 października, w katedrze.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski. Nosił on tytuł: „Energetyka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku została powołana do istnienia zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 1967 roku. Filia jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej - największej, najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej w Polsce.

Płocką uczelnię tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne: czterokierunkowy Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Prorektorem uczelni jest dr hab. inż. Renata Walczak, prof. ucz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę