Ks. biskup Szymon Stułkowski poświęcił pokarmy dla repatriantów i gości z Ukrainy

Ks. biskup Szymon Stułkowski w Wielką Sobotę (8 kwietnia br.) poświęcił pokarmy na wielkanocny stół w Domu Polonii w Pułtusku, prowadzonym przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”. Mieszkają w nim repatrianci ze Wschodu oraz goście z Ukrainy, w tym posiadający Kartę Polaka. Biskup płocki rozmawiał z mieszkańcami domu i złożył im życzenia na święta Wielkiej Nocy.

Biskup Szymon Stulkowski W Pultusku 180
foto: Dom Polonii w Pułtusku/Jan Kisiel

W Wielką Sobotę biskup płocki Szymon Stułkowski spotkał się z repatriantami i gośćmi z Ukrainy w Sali Koncertowej Domu Polonii. Obejrzał występ i posłuchał pieśni w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca “Polacy znad Dniepru”, po polsku i ukraińsku. Potem odwiedził warsztaty wielkanocne z przygotowywania tradycyjnych pisanek, kraszanek pod opieką przedstawicieli Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie. 

Biskup płocki poświęcił też pokarmy na Śniadanie Wielkanocne. Była wspólna modlitwa oraz życzenia wielkanocne dla mieszkańców ośrodka. Pobyt Pasterza Kościoła płockiego w Domu Polonii był również okazją do rozmów z repatriantami i gośćmi z Ukrainy. Gospodarzem Domu Polonii jest Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku.  

Aktualnie w Domu Polonii w Pułtusku przebywa 104 repatriantów. Są to potomkowie Polaków przesiedlonych z Kresów Polskich (m.in. z Wołynia, Żytomierza, Stanisławowa, Lwowa) w latach 1936-1944 do azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego (w tym do Kazachstanu oraz na Syberię). Po zakończeniu II wojny światowej, aż do 1956 roku, znajdowali się na przymusowych przesiedleniach specjalnych pod nadzorem NKWD jako „elementy niepewne politycznie” oraz „zdrajcy ojczyzny”. 

Dopiero po 1991 roku (po rozpadzie Związku Radzieckiego) podlegli oni amnestii i otrzymali szansę na powrót do kraju. Są to Polacy, którzy powrócili z: Kazachstanu, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji. Obecnie trwa turnus dla VIII grupy repatriantów (listopad 2022 - czerwiec 2023). Opiekę duszpasterską sprawuje nad nimi ks. Jarosław Bukowski, proboszcz parafii Smogorzewo, który wcześniej przebywał na misjach w Rosji. Repatrianci modlą się na terenie ośrodka oraz w parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku. 

Od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie (24 lutego 2022 roku) schronienie w Domu Polonii w Pułtusku znalazło łącznie 270 osób. Obecnie przebywa w nim grupa około 100 uchodźców, w tym 40 osób z Kartą Polaka, urodzonych na terenie Ukrainy. Znaczącą część gości z Ukrainy stanowią członkowie Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” z Kijowa (dzieci, młodzież i dorośli). Wszyscy goście z Ukrainy są objęci opieką materialną przez państwo Polskie w postaci: wyżywienia, noclegu, opieki socjalnej. Grupa składa się z: 40 dzieci, 40 matek, 10 seniorów. 

Ukraińcy przybyli głównie z: Kijowa, Charkowa, Dniepru, Mariupola, Zaporoża. Wśród przebywający na terenie Domu Polonii w Pułtusku uchodźców znajdują się również przedstawiciele Związku Polaków Ukrainy: Antoni Stefanowicz – prezes Związku Polaków Ukrainy, Tamara Rodenko i Oleksandr Gedroyts z Charkowa – przedstawiciele Związku Polaków na Ukrainie w Kijowie „Dom Polonii na Wschodzie”, Irena Switelska – wiceprezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków, na Ukrainie, Natalia Shevchenko – przedstawiciel Organizacji Społecznej Spółka „Biały Orzeł”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę