Ks. biskup Szymon Stułkowski: Jezus przemienia to, co Mu przynosimy w koszyku naszego życia

- Kiedy spotykamy się z Jezusem, to coś Mu przynosimy. On chce, żebym dał Mu to, co jest dzisiaj w koszyku mojego życia, moje cierpienie, zmęczenie, złość, ale też radość, którą mam w sercu. On chce to wziąć i przemieniać, żeby nas umocnić - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w szpitalu w Makowie Mazowieckim (21 kwietnia br.). W kaplicy szpitalnej przewodniczył Mszy św. z udziałem chorych i pracowników tej placówki.

bp Szymon chorzy szpital

Biskup płocki Szymon Stułkowski 21 kwietnia dokonał kanonicznej wizytacji pasterskiej w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. Rozpoczął ją od Mszy św. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Zespole Zakładów.

W homilii biskup przywołał czytania biblijne, mówiące o dwóch pragnieniach człowieka. Pierwszym jest posiadanie dachu nad głową, swojego miejsca do życia i mieszkania. Dla pacjentów szpitala czy jego pracowników domem w jakimś sensie bywa też szpital.

- Trzeba pamiętać, że jest jeszcze jeden dom - dom Pana, niebo, gdzie mamy swoje miejsce. Pan Jezus chce żebyśmy tam z Nim zamieszkali. Nie wiemy, kiedy to będzie. Nie wiemy, jaki czas Pan Bóg nam daje, ale trzeba mieć to pragnienie, aby zamieszkać w domu Pana razem z Nim – podkreślił biskup.

Drugą rzeczą, której potrzebuje człowiek do życia, jest potrzeba zaspokojenia głodu, potrzeba pokarmu. Jest też pokarm, który Pan Jezus daje ze Swego stołu - Komunia święta i jest słowo Boże, które również karmi człowieka.

Kaznodzieja przypomniał, że w Ewangelii była mowa o tłumach ludzi, którzy przyszli posłuchać Jezusa. On zdecydował się też nakarmić tych ludzi. Gdy uczniowie powiedzieli Mu, że jeden chłopiec ma w koszyku pięć chlebów i dwie ryby, Jezus wziął to, pobłogosławił i kazał rozdać. Wszyscy się najedli i jeszcze coś zostało.

- Kiedy spotykamy się z Jezusem, tak jak teraz na Mszy św., to też coś mu przynosimy. Wymyślamy, co Mu damy, a On chce, żebyśmy Mu dali to, co jest dzisiaj w naszym koszyku - w koszyku naszego życia: może cierpienie, zmęczenie, złość, ból, ale też radość. Przynosimy Jezusowi to, co mamy w sercach. On chce to wziąć i przemieniać, żeby nas umocnić - zaakcentował biskup płocki.

Przekazał też uczestnikom Mszy św. pusty koszyk z prośbą, aby „włożyli” do niego to, co akurat przeżywają. Potem koszyk złożony został na ołtarzu, aby prosić Jezusa, by to wszystko przemienił i umocnił tych, którzy Mu te sprawy powierzyli.

Bp Stułkowski po Mszy św. spotkał się z chorymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Parafia pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim została erygowana 15 sierpnia 1998 roku przez bp. płockiego Zygmunta Kamińskiego. Tymczasowa świątynia i ołtarz zostały poświęcone w 1999 roku przez bp. pomocniczego Romana Marcinkowskiego. W 2017 r. został w kaplicy wykonany nowy ołtarz. Proboszczem parafii jest ks. kan. Marek Podsiadlik (od 2018 r.). Parafia liczy ponad 5 tys. 200 osób.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę