Ks. biskup Szymon Stułkowski do uczniów: przyjmijcie styl życia Ewangelią

Płocku przewodniczył Mszy św. z okazji inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich: - Przyjmijcie styl życia Ewangelią, to jest styl miłości - powiedział do uczniów i nauczycieli. Pobłogosławił także nowe sale lekcyjne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Szkoly Katolickie 23
foto: WP/Gość Płocki

Bp Szymon Stułkowski podkreślił, że uczniowie uczą się w pięknej szkole. Jej budynek służy temu, aby nauczyciele mogli przekazywać wiedzę, a uczniowie ją chłonąć: - To nie wystarczy. Trzeba też stawać się przyjaciółmi Jezusa, Jego świadkami, tak jak nasi biskupi, którzy oddali życie w męczeństwie – przypomniał sylwetki błogosławionych płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego.  

Hierarcha stwierdził ponadto, że trzeba okazywać miłość ludziom swoim życiem: - Naśladujmy świętych, wyciągajmy ręce po Boga i po Bożą miłość – zwrócił się do uczestników inauguracji. - W tej szkole zdobywajcie wiedzę, ale uczcie się też miłości do Jezusa - zaapelował do uczniów. 

Podczas inauguracji w szkole powiedział również, aby uczniowie „przejęli styl życia Ewangelii, to jest styl miłości”. Ten styl pokazał Jezus. Natomiast nauczycieli poprosił, aby pomagali uczniom „rozwijać skrzydła”. 

W Szkołach Katolickich odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych: Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Bp Stułkowski podarował szkołom pochodzący z Afryki krzyż. Ponadto dokonał poświęcenia nowych sali lekcyjnych (w tzw. budynku profesorskim, znajdującym się na terenie Szkół Katolickich i Wyższego Seminarium Duchownego). 

Wręczył również listy gratulacyjne nauczycielom. Otrzymali je: Agata Piekarska i Justyna Bończuł-Jabłońska - nauczycielki Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katarzyna Niewinowska i Sławomir Pajewski – nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.  

W roku szkolnym 2023 /2024 w Szkołach Katolickich uczy się łącznie 291 osób.  


Szkoły Katolickie w Płocku mają ponad stuletnią historię. Dnia 27 września 1916 r. został oddany do użytku gmach, w którym siedzibę znalazło Liceum św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku (było to tzw. niższe seminarium duchowne). W czasie PRL-u maturzyści musieli zdawać maturę eksternistycznie w innych szkołach, ale „przepustką” do niej były egzaminy z przedmiotów nauczanych w szkole. Prawa państwowe przyznano szkole ponownie, choć tymczasowo, dopiero w 1981 r. W 1993 r. szkołę wpisano do rejestru niepublicznych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku. 

Do 1998 r. siedzibą szkoły był gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. We wrześniu 1998 r. liceum zostało przeniesione do Sikorza. W 1999 r., na skutek reformy edukacji, przy liceum pojawiło się Niepubliczne Gimnazjum Katolickie, a samo liceum stało się szkołą ponadgimnazjalną. Naturalną konsekwencją tego faktu stała się z czasem zmiana nazwy szkoły i jej charakteru: liceum, które od 1999 r. nosiło nazwę Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące, w roku 2009 przyjęło nazwę „Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki” i stało się szkołą koedukacyjną.

Zgodnie z decyzją biskupa płockiego Piotra Libery, siedzibą Szkół Katolickich od 1 września 2017 r. stał się ponownie gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. Składają się na nie aktualnie: Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w i bł. bp. Leona Wetmańskiego (w obecnym roku szkolnym uczy się w niej 124 uczniów) oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki tzw. „Stanislaum” (167 uczniów). W 2020 r. szkoły stały się szkołami publicznymi, ale ich organem prowadzącym pozostała diecezja płocka. Dyrektorem Szkół Katolickich jest ks. mgr Jacek Marciniak.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę