Ks. biskup Szymon Stułkowski do dzieci: przyjmijcie Jezusa z otwartymi ramionami

- Przyjmijcie Jezusa z otwartymi ramionami, tak jak Józef przyjął Go wraz z Maryją – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do dzieci, które przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. zgodnie z programem Baranki (18 grudnia br.). Wspólnota ta spotyka się cyklicznie w budynku Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.

Baranki 2022

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w katedrze płockiej z udziałem dzieci i ich rodziców, realizujących program Baranki, przygotowujący dzieci z edukacji domowej do przyjęcia Pierwszej Komunii św.

Biskup pokazał dzieciom obrazek ze św. Józefem – bohaterem niedzielnej Ewangelii. Przypomniał słowo Boże: „Oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło»” (Mt 1,20). Opowiedział, że na obrazku św. Józef rozkłada ręce w geście przyjęcia Maryi , ale i Jezusa, który jest pod Jej sercem.

- Przychodzicie do kościoła, bo zbliża się przyjście Pana Jezusa. Chodzi o to żeby Go przyjąć tak jak Józef przyjął Go razem z Maryją, z otwartymi ramionami - zaznaczył kaznodzieja.

Poprosił również, aby dzieci podczas Mszy św., kiedy nazywa się Boga – Ojcem, a więc podczas modlitwy „Ojcze nasz”, wyciągnęły ręce do góry, wykonały gest oczekiwania na Jezusa, aby pokazać, że przyjmuje się Go do swojego serca. Przypomniał też, że Pan Bóg przychodził i mówił do Józefa cztery razy, zawsze we śnie, a do Maryi przyszedł tylko jeden raz.

Bp Stułkowski zwracając się do rodziców przypomniał anegdotę ze spotkania z papieżem Franciszkiem. Gdy biskupi dziękowali mu za Rok św. Józefa, Ojciec święty zażartował, że bibliści odkryli, iż u kresu życia Józef cierpiał na bezsenność - „bał się zasnąć, żeby nie dostać nowego wyzwania”.

Po Mszy św. biskup płocki uczestniczył w katechezie o roku liturgicznym dla „Baranków”.

***
Program Baranki powstał kilka lat temu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodzin edukujących swoje dzieci w domu. Pomysłodawcami spotkań byli o. Przemysław Ciesielski OP wraz z Aleksandrą i Marcinem Sawickimi. Pierwsze spotkania odbywały się w diecezji bielsko-żywieckiej, ale kolejne grupy Baranków powstały także w innych diecezjach, w tym w diecezji płockiej.

Program Baranki pomaga rodzicom przygotować dzieci do przyjęcia sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Stanowi przestrzeń do pogłębiana wiary i umacniania więzi małżeńskiej. Zgodnie z założeniami programu, najwłaściwszym miejscem przekazywania dzieciom wiary jest rodzina, a wsparcia we wzrastaniu w wierze udziela wspólnota rodzin. Do przyjęcia sakramentu pojednania dzieci przygotowuje kapłan.

Przygotowania te opiera się na perspektywie dobra (jest to podstawowe założenie wspólnot Baranków). Realizujący program odnoszą się do Pisma św., sięgają do dorobku przodków, odwołują do dzieł sztuki i kultury, a także opierają się na rysunku z natury. Uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii św. w kościele odbywa się bez fotografów, prezentów, w prostych albach i blisko rodziców.

Spotkania Baranków odbywają się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Metanoia” (Al. F. Kobylińskiego 21A w Płocku). Osoby zainteresowane tym, aby ich dzieci przygotowywały się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. w ramach programu Baranków, potrzebne informacje znajdą na stronie: https:// szkolamontessori.com.pl/baranki-plock/.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę