Ks. biskup Mirosław Milewski do przyszłych diakonów: niech was nie zgubi brak jedności

- Przezwyciężajmy podziały, dajmy świadectwo komunii - zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do czterech kandydatów do przyjęcia święceń diakonatu, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. - Miejcie jedną twarz dla wszystkich ludzi, bo macie jedno życie - dodał biskup pomocniczy. Uroczystość z udziałem wspólnoty seminaryjnej odbyła się 20 maja 2023 r. w bazylice katedralnej.

Diakonat 2023
plock.gosc.pl

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do słów papieża Franciszka z ostatniej pielgrzymki na Węgry. Ojciec święty tamtejszemu duchowieństwu zwrócił uwagę na brak jedności w gronie kapłańskim, podziały, niesnaski, spory - co nie jest w duchu Jezusa Chrystusa.

Zacytował słowa papieża: „Pierwsze zadanie duszpasterskie stanowi świadectwo komunii, ponieważ Bóg jest Komunią i jest obecny tam, gdzie istnieje braterska miłość. Przezwyciężajmy ludzkie podziały, aby pracować razem w Winnicy Pańskiej, troszczmy się o braterstwo, o bliskość”.

Biskup odniósł się też do słów Ojca świętego o tym, aby „odpowiedzi na trudne pytania pochodziły od Pana, a nie ze świata; z tabernakulum, a nie z komputera”. Stwierdził, że on sam ma niekiedy wrażenie, że „zanurzenie niektórych duchownych w świecie wirtualnym postępuje z prędkością światła, ale bynajmniej nie przymnaża wiary czy duszpasterskiego zaangażowania, a czasami wręcz szkodzi”.

Zdaniem duchownego „chrześcijaństwo ewoluuje i kapłaństwo też ewoluuje, niekiedy w złą stronę”. Gdy rozmawia z wiernymi podczas wizytacji czy bierzmowań, czasem odważnie przyznają, jak u nich wygląda sytuacja w parafii, w ruchu czy stowarzyszeniu.

Na podstawie tych rozmów można wysnuć wniosek, że wierni świeccy cenią, szanują i chętnie modlą się pod opieką księdza, który ma jedną twarz: tę samą dla biskupa, proboszcza, pracownika kurii, czy wikariusza z dekanatu, lektorki z parafii, nadzwyczajnego szafarza Komunii św., pani z Koła Różańcowego czy parafianina, który przyjdzie do kancelarii parafialnej tylko (czy aż) po chrzest dziecka, spisanie protokołu przed ślubem albo ustalenie pogrzebu dziadka, który wprawdzie do kościoła nie chodził, ale na łożu śmierci zażyczył sobie księdza na pogrzebie.

- Miejcie jedną twarz: dla profesora uczelni wyższej, sklepowej w galerii handlowej, dyrektora w korporacji, senatora, dla urzędniczki, kucharki, pani sprzątającej, pana od ochrony. Miejcie jedną twarz, bo macie jedno życie! Nie dzielcie ludzi na tych, do których wypada się szeroko uśmiechnąć i na tych, na których nie opłaca się zatrzymać wzroku, bo oni „do niższych rzeczy zostali stworzeni”, bo od nich nic nie zależy. Nie w takiej postawie wyraża się kapłaństwo, które czeka was już za rok - stwierdził biskup pomocniczy.

Poprosił przyszłych diakonów, aby nie szukali kariery, docenienia, zauważenia czy orderu, „nie wstępowali na marmurowe postumenty, które wprawdzie widać z daleka, ale są martwe”. Jezus, wędrując po Judei i Galilei był z tymi, wśród których żył i głosił miłość i miłosierdzie Boga. Był z ludźmi, do których Ojciec Go posłał, a posłał Go do całej ludzkości, zwłaszcza tej jej części, która potrzebuje otuchy i wsparcia.

Podczas Mszy św. bp Milewski udzielił sakramentu święceń diakonatu czterem alumnom płockiego seminarium. Są to: Michał Perek z parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, Wiktor Rękawiecki z parafii pw. św. Wojciecha w Solcu, Sebastian Szymański z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, Karol Wernik z parafii pw. św. Bartłomieja w Jeżewie. Zewnętrznym symbolem święceń było nałożenie przez alumnów dalmatyk.

Diakonat, to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich. Nowi diakoni Kościoła płockiego będą mogli m.in. czytać Ewangelię podczas Mszy św., głosić kazania, przewodniczyć nabożeństwom, udzielać chrztu św., błogosławić śluby, udzielać Komunii św., nosić wiatyk chorym, przewodniczyć obrzędowi pogrzebu oraz spełniać dzieła miłosierdzia.

W uroczystości w katedrze uczestniczyła społeczność płockiego seminarium z rektorem ks. prał. dr. Markiem Jaroszem i ks. prał. prof. dr. hab. Mirosławem Koskiem, opiekunem kursu piątego, a także rodziny i przyjaciele diakonów. Śpiew podczas Mszy św. wykonywał Chór Pueri et Puellae Plocenses pod kierunkiem Anny i Wiktora Bramskich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę