Konferencja prasowa przed ingresem ks. biskupa Szymona Stułkowskiego – 24.11.2022 r.

Zapraszam na konferencję prasową, poprzedzającą ingres biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. Odbędzie się ona 24 listopada br. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Płocku (ul. Tumska 3).

Konferencja z udziałem nowego biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego odbędzie się 24 listopada br. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Kurii Diecezjalnej Płockiej (Opactwo Pobenedyktyńskie - budynek naprzeciwko katedry, ul. Tumska 3, I piętro).

Po konferencji będzie można zwrócić się o akredytację na uroczystość ingresową. Można to zrobić także wcześniej meilem (rzecznik@diecezjaplocka.pl) lub telefonicznie: 502-215-545.

Wstęp do katedry w dniu ingresu 26 listopada br. będą mieli dziennikarze i fotoreporterzy wyłącznie posiadający akredytację.

Bardzo proszę o meilowe bądź telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji prasowej.

Elżbieta Grzybowska
Rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę