Komunikat Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSD w Płocku

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku inauguruje kolejny rok swej działalności. Uczelnia oferuje wykłady, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące chrześcijaństwa, jego historii i zasad wiary, ale też omawiane są tematy z zakresu szeroko rozumianej kultury humanistycznej czy psychologii. Jest to doskonała okazja do poznania ciekawych ludzi, dzielenia si z innymi wiedzą i życiowym doświadczeniem oraz do miłego spędzania czasu w gronie przyjaciół.

Zajęcia odbywają w wybrane piątki w godzinach popołudniowych w gmachu  Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni, niezależnie od wieku oraz posiadanego wykształcenia. Tegoroczne wykłady rozpoczynają si w piątek 21 października o godz. 16.00. Tego dnia wykłady zostaną poprzedzone Mszą świętą odprawianą w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego

Zainteresowanym dodatkowych informacji udzieli sekretariat naszej uczelni (tel. 24/2643262, tel. kom. 694779077).

Serdecznie zapraszam.

ks. Radosław Zawadzki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę