Jubileusze pasjonistek

Dziesięć sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli sióstr pasjonistek, obchodziło w domu macierzystym w Płocku jubileusz swoich ślubów wieczystych (10 sierpnia 2021 r.). Eucharystii z tej okazji przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski: - Wzorem postępowania w Kościele jest służba – powiedział w homilii.

Kamerun Sluby

Bp Roman Marcinkowski przewodniczył uroczystej Eucharystii w kaplicy domu sióstr pasjonistek w Płocku, który jest ich domem macierzystym. W homilii przypomniał, że każdy jubileusz jest wyrazem wdzięczności i radości z tego, że „Bóg tyle dobra dokonał w naszym życiu”. Jubileusz, to także „odnowienie świadomości otrzymanego daru i jeszcze większe przylgnięcie do Pana Jezusa”.

Prosił także, aby każdy zastanowił się, ile jest w nim z niewolnika, a ile ze sługi, i z którą z tych postaw identyfikuje się powołanie konkretnej osoby: - Wzorem postępowania w Kościele jest służba. Sługa pokorny i posłuszny Bogu mówi „chcę”, oddaje się do dyspozycji i służy z czystą intencją, jest wierny swemu Mistrzowi, mimo zagrożeń i przeciwności. On kocha Tego, komu służy. Głosi chwałę Pana i jest gotów do poświęceń – zaakcentował biskup senior.

W jubileuszowej Eucharystii uczestniczyło dziesięć sióstr, które w tym roku obchodziły swoje jubileusze. 70. rocznicę profesji zakonnej obchodziła s. Lidia Bartnicka. 60. rocznicę profesji zakonnej świętowały: s. Letycja Wanarska, s. Eligia Gozdowska, s. Nulla Dziurlikowska, s. Genowefa Dąbrowska. Cztery siostry obchodziły 50. rocznicę profesji zakonnej: s. Paula Wiśniewska, s. Aurelia Rutkowska, s. Angelika Czyżyk, s. Serafina Patora. Natomiast 25. rocznicę ślubów wieczystych obchodziła s. Dolorosa Rachocka. Wszystkie siostry jubilatki odnowiły swoje śluby zakonne.

Ponadto trzy siostry odnowiły profesję czasową. Były to: s. Lena Fukowska, s. Halina Goczkiewicz i s. Marta Kraśniewska (po 3 latach formacji). Wspólnie modlono się także za czternaście sióstr, które z powodu śmierci nie doczekały swoich jubileuszy. W uroczystości w Płocku uczestniczył m.in. zarząd zgromadzenia, z przełożoną generalną matką Agnes Jaszczykowską CSP.

W uroczystość św. Klary - Patronki zgromadzenia 11 sierpnia br. w Warszawie śluby wieczyste po 8 latach formacji złożyła s. Zuzanna Woźniak. Natomiast pięć sióstr w Kamerunie tego samego dnia złożyło pierwszą profesję (śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa). Na znak całkowitego poświęcenia się Bogu siostry otrzymały poświęcone habity, krzyżyki profesyjne oraz Konstytucje zgromadzenia, według których zobowiązały się żyć.

W latach 2018-2021 roku pasjonistki świętują jubileusz stulecia powstania zgromadzenia. Główna uroczystość jubileuszowa miała miejsce w Płocku w dniach 29-20 maja. Eucharystii w katedrze z tej okazji przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę