IV Święto Domu Seniora „Leonianum – Piękne życie” w Sikorzu

„Jesień naszych dni” wciąż może być lekcją godności i piękna – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Domu Seniora „Leonianum – piękne życie” w Sikorzu koło Płocka (8 października br.). Odbyło się w nim IV Święto tego domu, organizowane co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Dzien Seniora 2022
foto: Dom Seniora Leonianum/Piotr

Mszy św. w kaplicy domu z udziałem mieszkańców i ich opiekunów przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii stwierdził, że nazwa domu nie jest tylko „marketingowym sloganem”, próbującym jak najlepiej opisać ofertę dobroczynnej fundacji. „Piękne życie”, to rzeczywistość, której można doświadczyć dzięki seniorom. 

Zaznaczył, że dom „Leonianum” jest „sanktuarium cierpiącego człowieka”: - Jesteście świadkami pięknego życia. Jesteście świadkami tego, że życie można pięknie przeżyć. I że to, co nazywamy „jesienią naszych dni”, nawet jeśli naznaczone jest chorobą i słabością ciała, wciąż może być lekcją godności i piękna – podkreślił biskup senior. 

Przytoczył poruszający „List do swoich braci i sióstr, osób w podeszłym wieku” papieża Jana Pawła II.  Ojciec święty napisał w nim między innymi, że ludzie starzy „Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego” (10). 

Hierarcha zaznaczył, że seniorzy mają do spełnienia misję. Tą misją jest bycie znakiem przypominającym wszystkim, zwłaszcza młodym, o właściwej perspektywie życia - o wieczności. Tą misją jest także strzeżenie zbiorowej pamięci. 

Bp Libera zaznaczył również, że piękne jest też to, że w Domu Seniora „Leonianum” splata się jesień życia świeckich i duchownych. Księża seniorzy, którzy wcześniej byli gorliwymi świadkami Ewangelii przepowiadanej z mocą, obecnie są „świadkami Ewangelii zwycięskiego Krzyża i Zmartwychwstania”. 

Dodał też, że sobotnia Ewangelia, złożona zaledwie z dwóch zdań, podaje jasno kierunek wędrówki, również przez jesień życia: słuchać Słowa Bożego i wypełniać je aż do chwili spotkania twarzą w twarz z miłosiernym obliczem Pana. Wtedy spływa Boże błogosławieństwo.

Po Mszy św. seniorzy zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „Złota jesień”, przygotowany pod kierunkiem terapeutów. Potem wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu. 

- Święto Domu Seniora „Leonianum - Piękne życie” jest dniem szczególnej pamięci o naszych seniorach, ale też o ich rodzinach, darczyńcach, przyjaciołach domu, a także o tych, którzy już odeszli - podsumował ks. kan. Łukasz Nowak, dyrektor Domu „Leonianum”.

Dom Seniora „Leonianum - Piękne życie” w Sikorzu koło Płocka prowadzi Fundacja „Leonianum”, powołana przez diecezję płocką. Obecnie mieszka w nim 75 seniorów. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę